Fiskebåt ber om at Samferdselsdepartementet likestiller norsk/skandinavisk og engelsk i kommunikasjon mellom skip og VTS (Vessel Trafic Service) i den nye Sjøtrafikkforskriften.

 

Stor motstand mot forslaget

Fiskebåt har tidligere sammen med loser, trafikkledere, Fiskarlaget og andre organisasjoner gått i mot forslaget. Begrunnelsen for motstanden er at kommunikasjon fungerer best på morsmålet.

- Når både trafikkleder og navigatør har norsk/skandinavisk som morsmål, vil kommunikasjonen fungere best på norsk/skandinavisk. Vi mener derfor at forslaget fra Kystverket vil svekke sikkerheten dersom en får gjennomslag for at all kommunikasjon med fartøy over 500 brutto tonn skal foregå på engelsk, sier Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt.

 

Fungerer bra i dag

Kystverket har blant annet argumentert med at om alle bruker engelsk, vil det gjøre det lettere å holde seg orientert om trafikken på arbeidskanalen. I praksis fungerer i dag kommunikasjon mellom skip og VTS på det språk som navigatøren velger enten det er norsk eller engelsk. 

- Dette er viktig ut fra et sikkerhetsperspektiv da en unngår mulig misforståelser, eller upresis kommunikasjon, sier Vaskinn.