- Det er svært gledelig at revisjonen som ble gjort i forhold til bestandssituasjonen for makrell våren 2019 nå blir bekreftet. Kvoterådet viser også at ICES opprinnelige kvoteråd for 2019 var en skivebom, og at makrellbestanden er i en svært god forfatning. Fiskebåt legger til grunn at kvoten settes til minimum 849 000 tonn for 2020. Med andre ord slik at begrensningen på 25 prosent økning ikke blir gjort gjeldende, sier Maråk.

Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

Kolmule og sild

I tillegg til makrellen omfatter dette kvoterådet også norsk vårgytende sild og kolmule.

Maråk synes også det er positivt at forskerne konkluderer med at bestanden av kolmule er i god forfatning og at det gir grunnlag for en liten økning i kvoten neste år.

For norsk vårgytende sild anbefaler forskerne en reduksjon i kvoten på 11 prosent i forhold til avtalt kvote for 2019.

- Vi registrerer at ICES anbefaler en kvotereduksjon, samtidig som det trolig er grunnlag for kvoteøkning fra 2021 på grunn av god rekruttering til gytebestanden. Vi skulle selvsagt ønsket at vi kunne unngått en kvotereduksjon neste år, men tar med oss de positive utsiktene fra 2021, sier Maråk.

 

Her kan du lese hva Gjert Dingsør, ressursforsker i Fiskebåt, sine kommentarer til kvoterådet fra ICES;

 

Gjert Dingsør, ressursforsker i Fiskebåt.

Norsk vårgytende sild

ICES anbefaler i henhold til den vedtatte forvaltningsplanen mellom Norge, EU, Færøyene, Island og Russland en totalfangst inntil 525 594 tonn i 2020, ned 11% fra avtalt kvote i 2019. Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig, men det må bemerkes at hvis alle nasjonene tar kvotene de har satt for 2019, så høstes ikke bestanden bærekraftig. Nedgangen i anbefalt kvote forklares med at gytebestanden er i en fallende trend, noe som det høye fiskepresset i 2019 også bidrar til. 

Observasjoner tyder fremdeles på at 2016 årsklassen er sterkere enn hva vi har sett på mange år og lover godt med hensyn til kvotenivå etter 2020. Det forventes at 2016 årsklassen vil forflytte seg fra Barentshavet og ut i Norskehavet i løpet av i år og neste år. Under årets maitokt på sild ble det funnet mye av 2016 årsklassen i Barentshavet. Dessverre, inngår ikke denne indeksen (3 år gammel fisk i Barentshavet) i bestandsmodellen og det er derfor grunn til å tro at 2016 årsklassen er underestimert i modellen, men bidraget til gytebiomassen i 2020 ville uansett vært begrenset og konsekvensen for kvoterådet for 2020 antas å være liten.

Det er positivt at 2016-årklassen ser sterk ut, noe som lover godt med hensyn til kvotenivået etter 2020.

Makrell

ICES anbefaler i henhold til MSY tilnærmingen en totalfangst inntil 922 064 tonn i 2020, som er opp 20% i forhold til det reviderte kvoterådet for 2019 (770 358 tonn). ICES vurderer at fiskepresset er over Fmsy (0,23), men under Fpa og Flim. Gytebestanden er predikert til å være 4,5 millioner tonn i 2020 som er godt over MSY Btrigger på 2,5 millioner tonn. ICES forklarer økningen i anbefalt kvote med at 2016 og 2017 årsklassene er sterke og vil bidra til gytebiomassen i 2020 og at modellen har oppjustert estimert gytebiomasse.

EU, Norge og Færøyene har avtalt en langtids forvaltningsplan for makrell med fiskepress Ftarget=0,21. Kvoterådet vil da bli 849 tusen tonn eller 817 tusen tonn hvis man tar hensyn til regelen om maksimal endring på 25% fra avtalt kvote i 2019 som er 653 438 tonn.

Kolmule

ICES anbefaler i henhold til den vedtatte forvaltningsplanen mellom Norge, EU, Færøyene og Island en totalfangst inntil 1161 615 tonn i 2020, opp 1,6 % fra avtalt kvote i 2019. Bestanden er i god forfatning og gytebestanden er predikert til å være 4,3 millioner tonn i 2020. ICES vurderer at fiskepresset er over Fmsy (0,32), men under Fpa og Flim. Det er ventet at bestanden vil falle raskt i kommende år på grunn av svake 2017-2019 årsklasser.

Rådene kan leses i sin helhet her: ICES advice Norwegian Sea og på norsk her: Kvoteråd