Nordsjøsild

ICES anbefaler i henhold til MSY-tilnærmingen en totalfangst inntil 414 886 tonn i 2023, av dette utgjør direktefiske (A-flåten) 403 813 tonn, som er ned 6% fra avtalt kvote i 2022. Kvoterådet er ned grunnet dårlig rekruttering over flere år, som har ført til en fallende trend i gytebestanden, og at gytebestanden er estimert til å være under tiltakspunktet MSY Btrigger i 2023. Det siste fører til at fiskepresset er justert ned i forhold til FMSY. Dette viser at det var fornuftig å holde igjen på økningen av kvotene i 2022.

Bestandsvurderingen viser åtte år på rad med svakere rekruttering, noe som fører til at bestanden minker til tross for et fornuftig fiskepress. Det er ventet at den fallende trenden i gytebestanden vil fortsette frem mot 2024 og bestanden er avhengig av bedre rekruttering for at trenden skal snu.


Sei

ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangsten i 2023 ikke overstige 58 912 tonn, som er opp 19% i forhold til avtalt kvote i 2022. Oppgangen i kvoterådet skyldes lavere fiskepress i 2021 enn antatt ved forrige bestandsvurdering, en økning i gytebestanden og et høyere mål for fiskepresset. Gytebestanden er under MSY Btrigger og fiskepresset er over FMSY, men innenfor føre-var nivå, Fpa. Rekrutteringen har vært svak i senere år

 

Torsk

ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangsten i 2023 ikke overstige 22 946 tonn. Dette er opp 44% i forhold til avtalt kvote i 2022. Gytebestanden har ligget under det kritiske grensen Blim siden 2019, men er predikert å komme over i 2023. Fiskepresset er estimert til å ligge på et akseptabelt nivå i 2021 og 2022 og den negative trenden i gytebiomasse er snudd. Oppgangen i kvoterådet forklares med at fiskepresset i 2021 er lavere enn antatt, en større gytebestand og et høyere mål for fiskepresset. Næringen i UK, Danmark og Norge protesterte mot antagelsene som lå til grunn for kvoterådet for 2022 og årets bestandsvurdering viser at vi hadde rett. Det er fremdeles stor avstand mellom næringen og ICES sin oppfatning av bestandsstørrelsen for torsk i Nordsjøen.

 

Hyse

ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangsten i 2023 ikke overstige 137 058 tonn, opp 160% i forhold til avtalt kvote i 2022, men opp 6% i forhold til kvoterådet for 2022. Oppgangen skyldes sterke 2019 og 2020 årsklasser og et lavt fiskepress. Gytebestanden estimeres til å være på et høyt nivå og høstes bærekraftig. Bestanden gjennomgikk en metoderevisjon i 2022, som har ført til en ny bestandsmodell med store endringer i de historiske estimatene, men liten endring i estimatet for inneværende år. Referansepunktene har også blitt oppdatert.

 

Rødspette

ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangsten i 2023 ikke overstige 150 705 tonn, opp 6% i forhold til avtalt kvote i 2022. Bestanden er på et høyt nivå og fiskepresset er lavt. 

 

Hvitting

ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangsten i 2023 ikke overstige 110 172 tonn, opp 25% i forhold til kvoterådet for 2022. Bestanden er på et høyt nivå og fiskepresset er lavt.

 

Lysing

ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangsten i 2023 ikke overstige 83 130 tonn, opp 11% i forhold til rådet for i 2022. Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig.


Fullstendig oversikt over rådene finner du på HI sine sider