Nordøstarktisk sei. Rådet er gitt i henhold til forvaltningsplanen og ICES anbefaler en kvote på inntil 226 794 tonn, opp 15% fra avtalt kvote for 2022. Kvoterådet er begrenset av stabilitetsklausulen på maks 15% endring og ville vært opp 19% uten denne. Bestanden er i god stand og høstes bærekraftig, fiskepresset har vært under FMGT(0,32) siden 2013. Estimatet for gytebestanden i 2022 er høyere enn forventet grunnet et godt toktresultat i 2021, dette forklarer økningen i kvoterådet. Gytebestanden er estimert til å være på en topp og er forventet å falle litt i kommende år.

Kysttorsk nord for 67N. ICES har gjennomført en evaluering av referansepunkt og gjenoppbyggingsplan/forvaltningsplan for denne bestanden. Evalueringsgruppen konkluderte med at det finnes lite bevis som støtter den høye verdien for Blim (kritisk nivå for gytebestanden) som ble estimert i 2021. Evalueringen viser at dataene ikke gir et stabilt estimat for Blim som kan brukes i ICES sin standard høstingsregel og det er ikke tilrådelig å bruke ICES sin standard høstingsregel. Det ble derfor foreslått en alternativ og mer forsiktig høstingsregel med et relativt lavt fiskepress på F0.1= 0,176. Denne høstingsregelen er vist bærekraftig og føre-var at så lenge gytebestanden er over laveste observerte gytebestand for perioden 2003-2021. Norge har anerkjent denne høstingsregelen.

Rådet er gitt i henhold til den norske forvaltningsplanen og ICES anbefaler en kvote på inntil 29 347 tonn for 2023 inkludert fritidsfiske, opp 142% fra revidert råd for 2022. Gytebestanden er over nedre grense, men fiskepresset er for høyt.


Kysttorsk 62 - 67N. ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming en totalfangst inntil 9136 tonn for 2023, opp 20% fra rådet for 2022. ICES antar at 4716 tonn av totalen vil bli fisket av fritidsfiskere. ICES vurderer utviklingen av bestanden ut fra en fangst per enhet innsats (CPUE) indeks fra referanseflåten og kvaliteten på denne indeksen er lav. ICES vurderer gytebestanden til å være over tiltakspunktet (Itrigger) og fiskepresset til å være forsvarlig. 

ICES benytter her en trendbasert metodikk som sammenligner snittet av indeksen for de to siste årene med snittet i de foregående tre årene. Denne raten var positiv for andre år på rad. Nytt av året er at ICES tar med andre livshistorie-parametere for å justere kvoterådet, men dette fikk ingen innvirkning på rådet som ble begrenset av en regel om maks 20% positiv endring. 

Vanlig uer. ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming, nullfangst for både 2023 og 2024. Gytebestanden er under det kritiske nivået Blim og fiskepresset er for høyt. Bifangsten har gått opp som følge av økt fiske på snabeluer, det er usikkert om fangstene av vanlig uer er reelle eller om det skyldes feilrapportering av art.

Råd på HI sine sider