Skarpskytingen vil foregå daglig mellom kl. 09.00 – 16.00 i perioden 4. til 8. mars, og fartøy anmodes om å holde seg utenfor et etablert fareområde i dette tidsrommet. 

Ifølge Fiskebåt legger fareområdet bånd på vesentlige arealer på Halten- og Sklinnabanken. I dette området foregår det for tiden fiske etter nordøstarktisk sei med stor deltakelse av trål- og garnfartøy. 

- For mange fartøy er det ikke være praktisk gjennomførbart å fiske i området kun deler av døgnet. I praksis vil derfor øvelsen innebære at fartøyene mister viktig driftstid i et kortvarig sesongfiske, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt. 

Svært kritisk

I et brev til Forsvarets Operative Hovedkvarter skriver Maråk at Fiskebåt er svært kritisk til hvordan øvelsen gjennomføre, ikke minst i forhold til tid og sted for øvelsen.

- Det har foregått seifiske i dette området på denne tiden av året i generasjoner. Informasjon om fiskeriaktiviteten er tilgjengelig både hos Kystvakten og Fiskeridirektoratet. Fiskebåt forventer at Forsvaret har rutiner for å kartlegge fiskeriaktivitet som foregår i norske havområder og at det blir tatt hensyn til dette ved planleggingen av øvelser, heter det i brevet. 

Ikke varslet

Dette er ikke første gang Forsvaret legger en øvelse på Haltenbanken under seisesongen, og i brevet blir det reist spørsmål med hvorfor fiskeflåten og relevante organisasjoner ikke har blitt varslet om øvelsen tidligere. 

- Med et varsel i rimelig forkant ville fartøyene kunne dempet noe av de skadevirkninger som nå oppstår. Fiskebåt mener det er uholdbart at et så stort område båndlegges på så kort varsel, og anmoder derfor Forsvaret om å snarest mulig utsetter øvelsen eller flytter den til andre områder uten fiskeriaktivitet, skriver Maråk i brevet.

Fiskebåt ber om at næringen tas med på råd ved planlegging av fremtidige øvelser, og i det minste at det etableres rutiner for å varsle næringen bedre enn det som har skjedd i forhold til denne øvelsen.