KrF viser i resolusjonen til at norsk fiskerinæring er rammet inn av lover som allerede sikrer at de verdiene som blir skapt, kommer kystsamfunnene til gode og bidrar til sysselsetting og bosetting i distrikts-Norge.

- Fylkespartiet Kristelig folkeparti er her helt på linje med Fiskebåt i dette spørsmålet,og vi er derfor glade for at de har kommet med en så tydelig resolusjon fra sitt årsmøte, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

Kvoteutvalget

I desember 2016 la det offentlige Kvote-utvalget fram NOU-rapporten «Et fremtidsrettet kvotesystem». Denne rapporten anbefaler en fortsatt og forsterket strukturering av norske fiskerier, der maksimal effektivisering av fiskeflåten skal generere et størst mulig ressursrentegrunnlag for framtidig beskatning.

Stortingsmelding

Problemstillingen er nå aktuell fordi regjeringen i løpet av våren kommer til å legge fram sin stortingsmelding om hvordan det framtidige kvotesystemet skal være.

Møre og Romsdal KrF skriver i sin årsmøteresolusjon at de ser positivt på at det gjennomføres forenklinger og forbedringer av kvotesystemet i samsvar med formuleringene i Granavolden-plattformen (regjeringserklæringen), men ber samtidig om at KrFs stortingsgruppe og statsråder signaliserer klar motstand mot å innføre ressursrentebeskatning i fiskeriene.

Her kan du lese hele resolusjonen fra Møre og Romsdal KrF.