Vi gjør oppmerksom på at det skjer endringer fortløpende, og at innholdet i denne artikkelen kan være utdatert. Medlemmer i Fiskebåt oppfordres til å følge med på e-posten sin om det siste nye som blir orientert om.

Aktuelle lenker til informasjon:

Informasjonen og rådene oppdateres jevnlig etter hvert som viruset sprer seg. Det er derfor viktig at man følger med på disse nettsidene og i nyhetsbildet.

 

Oppfølging av ansatte

For å forebygge smitte om bord i fartøyene kan det være hensiktsmessig å fastsette en instruks som distribueres til de ansatte. Nedenfor har vi satt opp et forslag til en slik instruks. Hensikten er å bevisstgjøre mannskapet på risikoen for smittefare og viktigheten av å varsle rederiet ved risiko for sykdom slik at smitte kan forebygges. Ta gjerne en gjennomgang med de tillitsvalgte før instruksen fastsettes og publiseres. Det er også viktig å sørge for at det er såpe og eventuelt desinfeksjonsdispensere om bord.  Helsedirektoratet har laget informasjonsplakater som med fordel kan skrives ut og henges opp. Plakatene er tilgjengelige her; Hygieneplakat liggendeHygieneplakat stående.

Rederiet bør også ha rutiner for snakke med mannskapet ved turskifter. Man bør forhøre seg om de påtroppende mannskapene har besøkt risikoområder for smittespredning osv. Dette bør gjøres i rimelig forkant av turskiftet slik at ansatte kan få anledning til å kontakte lege og eventuelt bli testet, dersom det er grunn til å mistenke smitte. Avtroppende mannskap bør oppfordres til å ha høyt fokus på smitteforebygging, og oppfordres om å varsle rederiet i henhold til instruksen nedenfor. Man bør også oppfordre mannskap om å reise minst mulig og unngå smitteområder. 

 

Gjensidig tillit

Utkastet til instruks er basert på gjensidig tillit og forutsetter at mannskapene lojalt slutter seg opp om den. Rederiene kan også stille strengere og mer omfattende krav til de ansatte. Ta gjerne kontakt for råd dersom dette er aktuelt.  

Når rederiet får kunnskap om at mannskap som skal om bord har vært i smitteområder eller i kontakt med smittede personer, og/eller at vedkommende har influensalignende symptomer, må det avgjøres konkret hvordan man skal forholde seg. Vår anbefaling er at man i slike situasjoner konsulterer helsefaglig personell. Det beste vil være at slike mannskaper sykmeldes. Det finnes også andre virkemidler. I den sammenheng vises det til vurderingene fra adv. Jahn Waage Aurdal som er publisert på Fiskebåts nettsider. Her heter det blant annet følgende: 

 

«En arbeidsgiver som frykter at en ansatt er smittet, må be den ansatte om å oppsøke lege. 

Vi kan tenke oss et tilfelle der arbeidstaker fremstår som syk, eller at arbeidsgiver har en begrunnet frykt for at arbeidstaker er smittet, og den ansatte nekter å oppsøke lege og krever å møte på jobb. 

I et slikt tilfelle kan arbeidsgiver innledningsvis bruke sin styringsrett til å nekte den ansatte å komme ombord. Skipsarbeidsloven har spesielle regler om rederiets og skipsførers omsorgsplikt. Etter lovens § 8-1 kan det oppstå en situasjon der rederiet eller skipsfører skal sørge for at et mannskapsmedlem blir undersøkt av lege. Dette kan gjelde både av hensyn til den enkelte, men også av hensyn til det øvrige mannskapet. 

Settes problemstillingen på spissen kan skipsfører beordre mannskapet til å la seg undersøke av lege etter skipssikkerhetslovens § 17. 

Rederiet vil i utgangspunktet ha plikt til å betale / erstatte normal lott og hyre til et mannskapsmedlem som nektes å komme om bord. Rederiene anbefales derfor å kreve at et mannskapsmedlem oppsøker lege, før rederiet beslutter å nekte å ta om bord et mannskapsmedlem. Dersom vedkommende blir sykmeldt er problemet løst. Dersom legen etter en vurdering ikke sykmelder vedkommende, er rederiet og skipsfører i utgangspunktet pliktig til å ta vedkommende om bord. 

Dersom vedkommende nekter å oppsøke lege, se om han kan skifte tur med noen. Dersom han fremdeles vil nekte, se om det er mulig å få til en avtaleløsning, f.eks at vedkommende kommer om bord senere. Dersom det ikke foreligger andre alternativer, er det vår foreløpig vurdering at rederiet kan nekte å ta om bord vedkommende, og heller ikke har plikt til å betale lott/hyre til en person som i gjeldende situasjon, til tross for skipsførers ordre, nekter å la seg undersøke av lege. 

Stikkord i denne sammenheng er sunn fornuft, lojalitet til arbeidsgiver og medansatte, og i ytterste konsekvens kan arbeidsgiver vurdere om den ansatte opptrer på en slik måte at det kan være grunn for å vurdere grunnlaget for en oppsigelse av den ansatte.» 

 

Ved sykdomsutbrudd om bord som kan være forenlige med koronavirus anbefaler vi at vedkommende isoleres på lugaren og at det opprettes kontakt med lege for videre oppfølgning. 

 

Anbefalinger til forebyggende tiltak kan bli endret etter hvert som epidemien sprer seg. Fiskebåt vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. 

 

Her finner du utkast til instruks.