I et brev til helsemyndighetene uttrykker Fiskebåt forståelse for at det er nødvendig å endre reglene etter hvert som smittesituasjonen endrer seg og det blir høstet erfaringer. I karantenereglene fra i vår ble det blant annet gitt fritak for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

- Vi vil understreke at regelverket har stor praktisk betydning for driftsplanleggingen til fiskeflåten. De fleste fartøy i den havgående fiskeflåten har skiftordninger som legger opp til at mannskapet står om bord i en lengre periode og deretter har fri. Ordningen legger til rette for at mannskapene kan bo flere steder i landet og i andre land. Karantenebestemmelsene har gjort det krevende å forberede og gjennomføre mannskapsskifter, skriver Fiskebåt i brevet.

Så langt har rederiene opprettholdt driften omtrent som normalt, men i enkelte tilfeller har fleksibiliteten som ligger i karanteneregelverket vært avgjørende for å unngå driftsstans.

Det har til nå ikke vært noen kjente tilfeller av Covid-19 smitte om bord på norske fiskefartøy, men i løpet av de siste månedene har det kommet flere endringer i smitteverntiltakene, uten forutgående høring. 

Fiskebåt mener at næringsorganisasjonene bør konsulteres dersom det er aktuelt å gjøre materielle endringer i karanteneregelverket som reduserer rederienes fleksibilitet, slik at man kan få belyst konsekvensene av endringene.