- Alt i alt gir rådet for norsk arktisk torsk grunnlag for å forvente en torskekvote på årets nivå når denne fastsettes av Norge og Russland senere i år, sier Audun Maråk.

Fiskebåt er likevel bekymret over flere tilfeller av mangelfull toktdekning av torsk og hyse de siste årene.

- Med kvoteøkning på sei og hyse vil vi trolig få en positiv verdiutvikling for sei og hyse. Norge og Russland må imidlertid sikre en bedre toktdekning for forskningen på hyse og torsk, slik at rådgivningen sikrer en bærekraftig forvaltning med størst mulig verdiskapning, sier Maråk.

 

Her følger en oppsumering av kvoterådet;

Her kan du lese hele kvoterådet fra ICES.

Her kan du lese saken på Havforskningsinstituttet sin nettside.

Nordøst arktisk torsk

ICES anbefaler i henhold til den vedtatte norsk-russiske høstingsregelen en totalfangst inntil 689 672 tonn i 2020, som er en nedgang på fem prosent fra avtalt kvote i 2019. ICES mener likevel at bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig. Manglende toktdekning i senere år fører til økt usikkerhet i bestandsvurderingen. Toktindekser for fisk eldre enn 12 år blir ikke brukt i nåværende modelloppsett. Dette bidrar også til økt usikkerhet siden den gamle fisken utgjør en økende del av gytebestanden. Framskrivningen av bestanden viser en fortsatt nedgang som skyldes lavere rekruttering de siste årene.

 

Nordøst arktisk hyse

ICES anbefaler i henhold til den vedtatte norsk-russiske forvaltningsplanen en totalfangst inntil 215 000 tonn i 2020, som er opp 25 prosent fra avtalt kvote i 2019 og begrenset av stabilitetsregelen i forvaltningsplanen. Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig, kvoten går opp på grunn av sterke årsklasser i 2016 og 2017. Framskrivningen av hysebestanden viser et bunnpunkt i 2020 og så en økning til 2021. 

ICES har de siste årene advart om at det er stor usikkerhet i bestandsestimatene for hyse. Årets bestandsvurdering er konsistent med fjorårets, men bekymringer grunnet kraftige nedskrivinger i tidligere år er årsaken til at bestanden vil gjennomgå en metoderevisjon i 2020. Toktdekningen av hyse har vært mangelfull i senere år.

 

Nordøst arktisk sei

ICES anbefaler i henhold til den vedtatte norske forvaltningsplanen en totalfangst inntil 171 982 tonn i 2020, som er opp 15 prosent fra avtalt kvote i 2019, og begrenset av stabilitetsregelen i forvaltningsplanen. Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig. Rådet for 2020 er høyere enn kvoten i 2019 som følge av en oppjustering av bestandsestimatet i 2019 som skyldes ett høyere toktestimat i 2018. Framskrivningen av seibestanden viser et toppunkt i 2019 og så en nedgang i 2020 og 2021.

 

Blåkveite

ICES gjentar rådet fra i fjor og anbefaler i henhold til føre-var betraktninger at fangsten ikke skal overskride 23000tonn i 2020. Bestanden vurderes til å være i god forfatning, men er i en fallende trend med økende fiskedødelighet. I mangel av en godkjent forvaltningsplan, MSY referansepunkt eller andre godkjente referansepunkt, ble det bestemt å videreføre årets kvoteråd og å sette i gang arbeidet med å estimere MSY referansepunkt før neste års kvoterådgivning.

 

Vanlig uer

ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming, nullfangster for hvert av årene 2019 og 2020. Bestanden beskattes for høyt og gytebiomassen er under kritisk nivå.

 

Snabeluer

ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming en totalfangst på inntil 55 860 tonn i 2020. Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig.

 

Kysttorsk

ICES anbefaler på bakgrunn av gjenoppbyggingsplanen at dersom gytebestands-indeksen i høsttoktet i 2019 (resultater tilgjengelig tidlig i desember) er lavere enn indeksen i 2018, skal fiskerireguleringene sikte mot en reduksjon av fiskedødelighet i 2020 på minst 75 prosent relativt til fiskedødeligheten i 2009. Hvis toktindeksen er høyere enn i 2018, skal fiskerireguleringene sikte mot en reduksjon av fiskedødelighet i 2019 på minst 60 prosent relativt til fiskedødeligheten i 2009. ICES anbefaler også at det utformes en ny gjenoppbyggingsplan for kysttorsk siden gjenoppbyggingsplanen har hatt liten effekt på fiskepresset som i 2018 er estimert til å være høyere enn i referanseåret 2009.