Det internasjonale havforskningsrådet, ICES, viser til at torskebestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig. Framskrivningen av bestanden viser likevel en fortsatt nedgang som skyldes lavere rekruttering de siste årene. 

-Det er snakk om store kutt i kvotene, så viss dette blir følgt vil det konsekvenser for aktivititen og verdiskapingen i hele næringen. Vi vil nå gå grundig inn å se på bakgrunnen for kvoterådet fra havforskerne, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

Men det er ikke sikkert at rådene fra ICES blir den endelige løsningen. Det er rom for å forhandle fram løsninger som gjør at kvotekuttene blir mindre dramatiske.

- Vi registrerer at ICES legger vekt på at alle bestandene er i god forfatning, og at de blir høstet på en bærekraftig måte. Når vi får sett mer på grunnlaget vil vi se hvor vi lander i forhold til vårt råd, sier Maråk.

Det er ikke bare torskekvoten som blir anbefalt redusert. Også for flere andre fiskeslag råder havforskerne til at det blir fisket mindre.

Hyse


Når det gjelder nordøst arktisk hys anbefaler ICES i henhold til den vedtatte norsk-russiske forvaltningsplanen en totalfangst inntil 152000 tonn i 2019, som er ned 25 prosent fra avtalt kvote i 2018. Også her er bestanden i god forfatning og høstes bærekraftig. ICES har de siste årene advart om at det er stor usikkerhet i bestandsestimatene for hyse og dette ser vi igjen i en kraftig nedskriving og utflating av toppen på gytebestanden. Framskrivningen av hysebestanden viser en liten økning i de nærmeste årene. ICES planlegger en ny metoderevisjon for hyse i 2020. 

 

Nordøst arktisk sei

ICES anbefaler i henhold til den vedtatte norske forvaltningsplanen en totalfangst inntil 149550 tonn i 2019, som er ned 13 prosent fra avtalt kvote i 2018. Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig. Rådet for 2019 er lavere enn kvoten i 2018 på grunn av en nedjustering av bestandsestimatet i 2018, og en predikert nedgang i bestanden for årene 2019-2021.

 

Blåkveite og uer

ICES gjentar rådet fra i fjor og anbefaler i henhold til føre-var tilnærming at fangstene ikke skal overskride 23000 tonn i hvert av årene 2018 og 2019.

Vanlig uer: ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming, nullfangster for hvert av årene 2019 og 2020.

Snabeluer: ICES vil foreta en evaluering av aktuelle forvaltningsregler og komme med et råd i høst. 

Kysttorsk: ICES anbefaler på bakgrunn av gjenoppbyggingsplanen at dersom gytebestands-indeksen i høsttoktet i 2018  er lavere enn indeksen i 2017, skal fiskerireguleringene sikte mot en reduksjon av fiskedødelighet i 2019 på minst 75 prosent relativt til fiskedødeligheten i 2009. Hvis toktindeksen er høyere enn i 2017, skal fiskerireguleringene sikte mot en reduksjon av fiskedødelighet i 2019 på minst 60 prosent relativt til fiskedødeligheten i 2009. ICES anbefaler også at det utformes en ny gjenoppbyggingsplan for kysttorsk siden fiskepresset har økt de tre siste årene og er i 2017 estimert til å være høyere enn i 2009.