Sei: ICES anbefaler i henhold til MSY tilnærmingen en totalfangst inntil 49 614 tonn for 2022, ned 24% i forhold til avtalt kvote for 2021. Nedgangen forklares med dårlig rekruttering og at gytebiomassen er estimert til å komme under tiltaksgrensen (MSY Btrigger) i 2022. Målet for fiskepress justeres dermed ned fra 0.36 til 0.31. I bestandsmodellen inngår en CPUE indeks som viser en annen utvikling enn toktindeksene og som trekker estimatene ned. Undertegnedepåpekte at torskereguleringene og Brexit kan påvirke estimert CPUE negativt for den norske flåten. Dette ble notert, men ikke videre diskutert. Dette er et problem som gjelder flere bestander og vil bli fulgt opp i forhold til HI.
 
Torsk: ICES anbefaler i henhold til MSY tilnærmingen en totalfangst inntil 14 276 tonn for 2022, ned 10% i forhold til avtalt kvote for 2021. ICES legger til grunn at kvoten for 2021 overfiskes med 71% og mener at dette skyldes høy forekomst av utkast. Næringen i Danmark, Norge og Skottland protesterte på denne antagelsen og argumenterte for at reguleringen av fisket, kutt i hysekvoten, og Brexit har ført til en kraftig nedgang i fiskepresset. ICES hevdet derimot at det ikke er mulig å kutte fiskepresset mer enn det rådet predikerer og tok ikke hensyn til næringens innsigelser. Bestanden er under kritisk nivå og fiskepresset er over FMSY.
 
Hyse: ICES anbefaler i henhold til MSY tilnærmingen en totalfangst inntil 128 708 tonn for 2022, opp 154% i forhold til avtalt kvote for 2021. God rekruttering og lavt fiskepress fører til god vekst i bestanden og dermed stor økning i kvoterådet.
 
Rødspette: ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangsten i 2022 ikke overstige 142 508 tonn, ned 15% i forhold til rådet for 2021. Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig. 
 
Hvitting: ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangsten i 2022 ikke overstige 88 426 tonn, opp 236% i forhold til rådet for 2021. Oppgangen skyldes oppdatert referansepunkt FMSY (fra 0.172 til 0.371), bedre rekruttering og høyere gytebestand. Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig. 
 
Lysing: ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangsten i 2022 ikke overstige 75 052 tonn, ned 27% i forhold til rådet for i 2021. Rådet går ned grunnet en nedjustering av bestanden. Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig. 
 
Rådene finner dere på ICES sine sider her: Greater N​orth Sea,​
eller på HI sine sider.