Fiskebåt har de siste årene arbeidet for at det skal forskes på konsekvensene av havvind på Hywind Tampen og andre kommende havvindprosjekter i norske farvann.

- Vi er derfor glade for at vi endelig har blitt hørt i denne saken. Hywind Tampen er den første havvindparken som bygges i norske farvann, og det blir derfor svært viktig å hente inn mest mulig data fra dette prosjektet, for å forsøke å sikre at framtidig storsatsing på havvind ikke ødelegger for bestandene og fiskeriene, sier Bauge.

 

Hanna Bauge, rådgiver i Fiskebåt. Foto: CF Wesenberg.

 

Forskningesprosjektet skal ifølge prosjektbeskrivelsen følge produksjonen på Hywind Tampen i et par år og registrere endringer i støy, strøm, artssammenstilling og atferd rundt anlegget.

 

Les også: 12 millioner til Hywind Tampen-forskning

 

Søkte om 50 millioner

Havforskningsinstituttet søkte etter midler på cirka 50 millioner kroner i 2020. I juni i fjor fikk de avslag på søknaden. Deretter søkte de om et nedskalert prosjekt på 12 millioner kroner som de nå har fått innvilget. I dette prosjektet skal det forskes på konsekvensene av vindkraft til havs på pelagisk fisk. Blant annet skal det undersøkes hvordan blant annet støy, havstrømmer virker inn. I tillegg skal fiskebestandene følges tett. Når regjeringen i mai la fram sin plan for havvindsatsing, ble det bevilget 10 millioner kroner. Forskningspengene som nå er bevilget gjennom Forskningsrådet er i tillegg til de ti fra i vår.

 

Skal gå over et par år

Bauge forteller at prosjektet skal følge produksjonen på Hywind Tampen i et par år og registrere endringer i støy, strøm, artssammenstilling og atferd rundt anlegget.

- Vi har store forventinger til dette arbeidet, og vi håper at Havforskningsinstituttet klarer å få frem gode data innenfor rammen av prosjektet på 12 millioner kroner. Fiskebåt er partner i prosjektet, og vi mener at dataene som nå skal innhentes vil være av stor verdi for alle involverte - både myndigheter, forskningsinstitusjoner, fiskerinæring, vindkraftnæring med flere. Prosjektet vil også ha stor betydning for problemstillinger rundt sameksistens, og for å sikre en bærekraftig utvikling av vindkraftnæringen i norske farvann, sier Bauge.

 

Les også;

Tokt i området for vindkraftverket Hywind Tampen

Konstruktivt møte om vindkraft

Styrer unna viktige tobisfelt

Klar for å starte bygginga av Nordsjø II

-Ber fiskerinæringen om å spille dum

- Havvindsatsingen er på kollisjonskurs med fiskeriene