Fiskeridirektoratet har kommet med flere forslag som kan være med å hindre konflikter og farlige situasjoner i forbindelse med hvalsafari. De siste årene har det vært en rekke farlige situasjoner der hvalsafaribåter har kommet nær fiskebåter som har drevet aktivt fiske.

Fiskebåt mener forslaget fra direktoratet i all hovedsak er godt, og kan bidra til mindre konflikter mellom fiskerivirksomhet og hvalsafari, samt ivareta dyrevelferd.

 

Uaktuelt å stenge fiskefelt

Fiskebåt mener videre at det må være uaktuelt å stenge fiskefartøy ute fra fiskefelt for at det skal drives hvalsafari i et område. I fjordene i Troms er det stort sett sildefiske som pågår, og det er silda som også er årsaken til at spermhval og spekkhoggere trekker inn til kysten. Silda kan flytte seg raskt fra et område til et annet og siden både fiskerne og hvalen er ute etter silda, vil både fiske og hvalsafari foregå i samme område.

I høringssvaret viser Fiskebåt til at avstandskravet er nødvendig, men ikke tilstrekkelig til å hindre konflikt. I notfiske vil lengden på redskapet langt overstige kravet til avstand og det kan være vanskelig for et mindre fartøy som foreksempel RIB-båter å få øye på nota i tide. 

 

Bedre kommunikasjon

Fiskebåt viser ellers til at kommunikasjon på feltet vil være avgjørende for å hindre problemer i framtiden. Erfaringsmessig har det vært få problemer med hvalsafaribåter der fører tar kontakt med fiskefartøy på feltet og forhører seg om fiskemønster og bruk i sjøen. 

Fiskebåt ber derfor i sitt høringssvar at direktoratet før foreslå krav om VHF på alle fartøy som driver kommersiell hvalsafari, og en generell plikt til å forhøre seg med fartøy på feltet før en går inn i området.

I høringssvaret blir det også vist til at RIB-ène kan holde stor fart, ofte over 50 knop, og at det derfor må vurderes å innføre fartsrestriksjoner utover de generelle reglene for å sikre trygg ferdsel, næringsvirksomhet og ivaretakelse av dyrevelferd.