Fiskebåt mener at en strategi for å øke bearbeidingen og lønnsomheten i fiskeindustrien bør ha hovedfokus på å forbedre disse rammebetingelsene. Fiskebåt mener videre at enkelte av tiltakene som utvalget foreslår vil kunne bidra til å styrke konkurransekraften til norsk sjømatindustri og øke bearbeidingsgraden. Med bakgrunn i dette etterlyser Fiskebåt at utvalget drøfter hvor sterke virkemidler det er riktig å iverksette for å øke arbeidskraftbehovet i en situasjon der det er mangel på arbeidskraft.

 

Advarer mot å flytte lønnsomheten

- Fiskebåt vil advare mot tiltak som innebærer at lønnsomhet flyttes fra flåteleddet til deler av norsk fiskeindustri. Selv om flåteleddet jevnt over har hatt bedre lønnsomhet enn industrien de siste årene, er lønnsomheten fortsatt for lav i store deler av fiskeflåten til å møte kravene om utslippskutt og fornying. Slike tiltak vil dessuten virke konkurransevridende i sjømatindustrien, skriver Fiskebåt i høringssvaret.

Fiskebåt er også kritisk til forslagene som retter seg mot salgslagene og organiseringen av førstehåndsomsetningen, og anser disse som uegnet og irrelevante for å nå målsetningen om økt nasjonal bearbeiding.

 

Flere tiltak

Rapporten «Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien» som ble avgitt til Nærings- og fiskeridepartementet den 8. mars, og sendt på høring samme dag. Utvalgets viktigste oppdrag har vært å vurdere hvordan det kan tilrettelegges for grønn omstilling og fremtidig bærekraftig produksjon i sjømatindustrien med særlig vekt på bearbeidingsleddet, og foreslå tiltak som kan bidra til økt bearbeiding av bærekraftige sjømatprodukter. Utvalget har foreslått 32 tiltak som de mener vil svare på denne utfordringen.

 

Her kan du lese hele høringssvaret fra Fiskebåt