Fiskeflåten har i dag ingen reelle alternativ til fossilt drivstoff, og er prisgitt gjeldende bunkerspriser. Mens prisen på marin diesel eksklusiv avgifter var rundt fem kroner pr liter før jul, og kr 6,20 for vel en uke siden, er den i dag steget til kr 10,20 pr liter. I tillegg må rederiene forskuttere grunnavgiften og CO2-avgiften på totalt kr 3,81 pr liter, samt merverdiavgiften.

- Kompensasjonsordningen som er innført for å kompensere for økt CO2-avgift for fiskeflåten dekker i gjennomsnitt rundt halvparten av CO2-avgiften på kr 2,05 pr liter, men denne utbetales først påfølgende år. Likviditetsbelastningen for rederiene ved bunkring av fiskefartøyene kan derfor bli svært stor, sier assisterende direktør i Fiskebåt, Jan Ivar Maråk. 

 

Nødvendig med tiltak

Fiskebåt mener det er nødvendig å iverksette tiltak for å redusere de negative konsekvensene av de ekstraordinære høye bunkersprisene, og foreslår at følgende tiltak vurderes:

- Styrke kompensasjonsordningen for fiskeflåten

- Legge til rette for at også fiskeflåten kan bunkre uten grunnavgift på mineralolje

- Vurdere subsidiering av drivstoff etter mønster av ordningen for elektrisk kraft

- Vurdere tiltak som kan øke energieffektiviteten til fiskeflåten

- Endre definisjonen for fiske på fjerne farvann

 

Økt avgiftsbelastning

Fiskeflåten fikk økt avgiftsbelastningen med rundt 130 millioner kroner i 2022 som følge av økningen i CO2-avgiften fra kr 1,58 pr liter til kr 2,05. Økningen ble delvis kompensert gjennom økningen i bevilgningen til kompensasjonsordningen med 50 mill. kroner.

Regjeringen og Stortinget har gått inn for at de ulike næringene skal kompenseres for økte CO2-avgifter gjennom lette i andre skatter og avgifter, og Fiskebåt mener at dette bør gjøres gjennom en ytterligere styrking av kompensasjonsordningen. Fiskebåt mener at regjeringen allerede nå bør signalisere at de i tilknytning til revidert nasjonalbudsjett vil foreslå å øke bevilgningen til kompensasjonsordningen for fiskeflåten med 80 mill. kroner i 2022.  

- Omtrent all skipsfart har fritak for grunnavgiften på mineralolje på kr 1,76 pr. liter, inkludert fiskeflåten. I motsetning til annen skipsfart må imidlertid fiskeflåten forskuttere grunnavgiften, og får den først refundert etter søknad til Garantikassen for fiskere. For å lette likviditetsbelastningen til fiskebåtrederiene bør regjeringen legge til rette for at også fiskeflåten får bunkre uten grunnavgiften på mineralolje, skriver Fiskebåt i brevet.

 

Ordninger som skjermer strømprisene

Fiskebåt viser til at myndighetene har innført ordninger som skjermer strømprisene til norske forbrukere. Fiskebåt mener at dersom de ekstraordinært høye bunkersprisene vedvarer, bør regjeringen vurdere tiltak for å redusere den økonomiske belastningen for utsatte næringer.

- Fiskebåt mener at reguleringene og kvote- og strukturordningene bør gjennomgås for å fjerne hindringer som bidrar til unødig drivstofforbruk i fiskeflåten. Dette kan være tiltak som kvotebytte, kvoteleieordninger, områdebegrensninger m.m., og tiltakene må iverksettes raskt, skriver Fiskebåt til statsråden.

 

Her kan du lese hele brevet som Fiskebåt har sendt til fiskeriministeren.