Totalkvoten er lik kvoterådet frå Det internasjonale råd for havforskning (ICES). For 2021 er den 15 prosent høgare enn kvoten i 2020, noko som er i tråd med stabilitetsregelen. Denne regelen skal hindre at det blir for store endringar, og sørge for stabilitet frå år til år. 

Sei nord for 62 grader nord er ein norsk bestand som Norge forvaltar aleine utan forhandlingar med andre land.