klagen viser Fiskebåt at vindkraftanlegget Hywind Tampen er det første havvindanlegget som blir etablert i norske farvatn, og anleggsarbeidet akkurat har starta. Fiskebåt meiner difor at det er svært viktig at dette blir gjort skikkeleg, og det blir henta inn relevant informasjon og kunnskap om eventuelle konsekvensar ei slik utbygging kan ha for miljøet, bestandane, økosystema og fiskeria. Sidan dette er den første store utbygginga kan resultata frå slike undersøkingar også nyttast i større skala. Dette får no støtte frå Havforskingsinstituttet.

 

I eit brev til Miljødirektoratet skriv havforskingsinstituttet blant anna;

«Miljødirektoratet har fått inn Klage fra Fiskebåt på vedtak om tillatelse til Hywind Tampen vindpark. Havforskningsinstituttet er enige i uttalelsen i klagen at rådene fra HI angående utbygging av havvind ikke er tilstrekkelig fulgt, og anbefaler å ha med følgende vilkår for gjennomføringen i tillatelsen med bakgrunn i våre råd:

- Utøve overvåkning av marine organismer (fisk, dyreplankton, sjøpattedyr), i området, samt overvåkning av støynivået i vindparkområdet. Dette anbefales gjøres ved bruk av ekkolodd med minst to frekvenser og hydrofoner med opptak over et bredt frekvensspekter, for å fange opp både støy fra vindturbiner og vokalisering hos sjøpattedyr. Evt kan det også gjøres målinger med ADCP.

- At strukturene fjernes etter avsluttet drift.

- At det brukes materialer i fortøyningen som lager minst mulig støy ved bevegelse i turbinene.»

 

Også Fiskeridirektoratet sluttar seg til Fiskebåt sin klage, og skriv følgande i sitt innspel til Miljødirektoratet;

 

"Vi støtter de vurderingene som er gjort av Fiskebåt og ber om at utslippstillatelsen oppdateres på bakgrunn av at det er kommet nye råd fra Havforskningsinstituttet og at det settes særskilte krav til opprydding og fjerning av installasjoner etter avsluttet drift.

Vi ber om at utslippstillatelsen oppdaterers med følgende tilleggsvilkår (jf Fiskebåts brev til Miljødirektoratet datert 22. juni 2022):

1. Miljødirektoratet stiller krav til overvåking av fisk i området, herunder at det monteres ekkolodd i relevante områder med minst to frekvenser og hydrofoner som tar opp et bredt frekvensspekter i området. Innsamlede data må være åpent tilgjengelige.

2. Miljødirektoratet stiller krav om fjerning av strukturene etter endt drift.

3. Miljødirektoratet stiller krav om at det brukes materialer i fortøyning av flytende vindturbiner som lager minst mulig støy ved bevegelser av turbinene, f.eks for å unngå rykking og napping i ankerkjettingene."

 

Les også; Fiskebåt klager på vilkår for Hywind Tampen