Bakgrunnen for høringen er at det i fjor var enkelte perioder i noen områder at det var utfordringer med store kast som førte til notspregning. I deler av sesongen var det også bifangst av makrellstørje, og på slutten av sesongen var det også fangster av makrell under minstemål.

Med bakgrunn i disse erfaringene har Kystvakta bedt om at det innføres en hjemmel i reguleringen av fisket etter makrell i 2022, som gir mulighet til å kunne stenge felt eller områder for fiske etter makrell.

 

Variabelt fiske

I høringssvaret viser Fiskebåt til at det var et variabelt fiske etter makrell gjennom sesongen og at mange fartøy benyttet flytetrål i stedet for not for i det hele tatt klare å fiske fartøykvotene sine. 

- Vi er ikke kjent med at notsprengning var et problem under makrellfisket. Ut på høsten opplevde flåten at makrellen sto stadig mer spredt. Et tiltak som ble innført i den forbindelse var at Storegga ble midlertidig åpnet frem til 31. desember 2021 for fartøy som trålte pelagisk etter makrell. En vandrende bestand som makrell tilsier raske endringer på hvor fangstbare forekomster vil være. Fiskebåt er derfor usikker på om RTC-stenging er det riktige virkemiddelet for å unngå uønsket bifangst. Det vises også til at deler av flåten i år har investert i sorteringsinnretninger for å unngå bifangst, skriver Fiskebåt i høringssvaret.

 

Bedre med aktsomhetsområder

Fiskebåt er kritisk til at det ikke vises til hvor lenge en RTC-stenging skal gjelde og heller ikke hvilke fartøy eller redskapsbruk som skal være omfattet den. 

- Fiskebåt mener at opprettelse av aktsomhetsområder vil være mer fornuftig å innføre enn RTC-stenging fordi fangstbare forekomster etter makrell raskt vil kunne endre seg. Det bør uansett være mulig å få gjennomført prøvekast/-hal i slike områder/ felt for å sikre et fiskeri dersom det er biologisk forsvarlig, skriver Fiskebåt.

Den norske kvoten er satt til 35 prosent av anbefalt totalkvote for 2022, og den norske flåten ikke har adgang til å fiske makrell i UK-sonen. Hovedmålet er å fiske fastsatt kvote og helst i eget farvann.