Det opp til Olje- og energidepartementet å fatte en endelig avgjørelse, etter at NVE sitt vedtak om ytterligere idriftsettelse er klaget inn for departementet. Motvind Nordvest har engasjert advokat Anders Svinø i Judica til å skrive brev til departementet der dette blir utdypet.

-  Vi ser ikke at departementet kan lande på en annen konklusjon enn å si nei til ytterligere utsettelse. En innvilgelse av søknaden om ytterligere utsatt frist for idriftsettelse av Havsul I, vil være brudd både på norske og internasjonale lover, sier advokat Anders Svinø som er juridisk rådgiver for Motvind Nordvest.

 

Anders Svinø, advokat i Judicia. (Foto: Motvind Nordvest).

 

brevet blir det vist til at en innvilgelse av søknaden vil bryte med følgende lover;

- Brudd på norsk lov (forvaltningsloven § 17, naturmangfoldloven §7, jf §§ 8-12. Dessuten Forskrift

  om konsekvensutredninger.

- Brudd på «Føre-var-prinsippet» som er tatt inn i forvaltningsloven og naturmangfoldsloven.

- Brudd på EØS-retten, herunder Plandirektivet og EIA-direktivet.

 

- Vi ser på dette som så alvorlige forhold at vi har engasjert advokat for å følge saken videre. Vi forventer en korrekt behandling i OED i forhold til norske lover, men vil om nødvendig vurdere å ta saken til retten for å få en rettslig avklaring rundt disse forholdene, sier John I. Myklebust, leder i Motvind Nordvest.

 

John Ivar Myklebust, daglig leder i Motvind Nordvest. (Foto: Motvind Nordvest).

 

I brevet blir det også påpekt at Havsul I-konsesjonen er gitt på grunnlag av energiloven og ikke på grunnlag av et regelverk som er ment å regulere slike utbygginger. 

I tillegg har Havforskningsinstituttet kommet med en helt ny rapport med klar fraråding om å tillate slike utbygginger i gyteområder og migrasjonsruter for viktige fiskebestander.

 

Les også;

Brev til Olje og energidepartementet fra Motvind Nordvest, ved advokat Anders Svinø.


Utbygger: Havsul I report spring 2012 - vedlegg sluttrapport No 17 – 2013 (se side 11.)


"Havsul - virkningen av mangelfulle konsekvensutredninger". Notat av professor Finn Arnesen om EU-direktiver gjeldende for konsekvensutredninger.


Havforskningsinstituttets nye rapport av 04.11.2020: Utdrag om Råd.

 

Fiskebåt har også engasjert seg i denne saken. Under kan du lese noen av sakene som omtaler dette.

 

- Havvindsatsingen er på kollisjonskurs med fiskeriene


- Ingen grunn til å gi Havsul utsatt frist


- Spiller hasard med verdens største fiskebestand med skattebetalerne sine penger – hevder Motvind Nordvest om Havsul I


NVE avviser vindkraftklager


Ålesund kommune overså fiskeri-interessene


Fiskebåt klager på utvidet frist for vindkraftanlegg


Går rettens veg mot vindkraftprosjekt


Havvind kan gi motvind for fiskeria