Sigurd Teige har no ein ringnotbåt, Sunny Lady, under bygging. Det nye fartøyet blir utrusta for å bruke LNG-gass i kombinasjon med diesel som drivstoff.

- Det er vanskeleg å vite kva for veg ein skal gå. Det er mykje som skjer, men med LNG vil også ha muligheit til å kunne bruke ammoniakk og også hydrogen viss det blir aktuelt ein gong i framtida, seier Teige.

 

Tre LNG-fartøy

I dag er det levert ein fiskebåt (Libas) som brukar LNG som drivstoff. I tillegg er Sunny Lady og Selvåg Senior under bygging. For kort tid sidan blei også nye Loran lansert, som er eit prosjekt som skal sjå om det er mogleg å ta i bruk hydrogen.

 

Les også;

Loran satsar på hydrogen som drivstoff

 

Ein annan av innleiarane, Jan Kleven i Bunker Oil, peika på at politikarane må løfte blikket og ikkje berre fokusere på norske forhold.

- Viss vi innfører avgifter i Norge utan at det same skjer i andre land, vil det truleg føre til omfattande bunkring i internasjonalt farvatn. Politikarar må vere klar over at «karbonlekasje» ikkje er bra for klimaet, seier Kleven.

Han viste elles til at innblanding av biodrivstoff i vanleg diesel også er eit aktuelt tiltak for å redusere utsleppa.

- Allereie i dag kan vi blande inn biodrivstoff og gjer det også i transportsektoren, men det er dyrt, seier Kleven.

 

Under kan du lese årsmøtet sitt vedtak i saken.

 

Les også;

Årsmøtevedtak om regjeringens nærings- og fiskeripolitikk

Årsmøtevedtak om miljøsertifisering og veien videre

 

Klima – hvordan lykkes med omstillingen av den havgående fiskeflåten?

«Årsmøtet i Fiskebåt Vest tar innledningene fra Thina Saltvedt, Sigurd Teige, Jan Kleven, Inge Bertil Straume og Jan Ivar Maråk til orientering.

Fiskebåt Vest støtter ambisjonene om kraftige kutt i norske utslipp av klimagasser, og mener det er viktig at fiskeflåten bidrar til å nå norske klimamål.  Fiskebåt Vest vil arbeide for at den norske fiskeflåten skal bli verdens mest klimavennlige fiskeflåte. Det er viktig å bidra til å redusere den globale oppvarmingen og forsuringen av havet. Fiskebåt Vest tror dessuten at markedet og omverden vil kreve reduserte utslipp fra matproduksjonen, og det er viktig at sjømat fra havet opprettholder sin posisjon som det mest klimavennlige animalske proteinet. Fiskebåt Vest mener det er viktig at tempoet i den grønne omstillingen tilpasses den teknologiske utviklingen og tilgangen på utslippsfrie energialternativer. 

Regjeringen har foreslått en kraftig opptrapping av CO2-avgiften slik at den blir 2.000 kroner (2020-kroner) i 2030. Det har samtidig vært stor enighet i Stortinget om at økt CO2-avgift skal kompenseres gjennom reduksjon i andre skatter og avgifter. Fiskebåt Vest viser til at regjeringen i statsbudsjettet for 2022 legger opp til at det meste av kompensasjonen skal gis gjennom redusert veibruksavgift og redusert el-avgift. Fiskebåt Vest konstaterer at disse reduksjonene er lite treffsikre i forhold til fiskeflåten, og legger til grunn at det er årsaken til at regjeringen foreslår å styrke kompensasjonsordningen for fiskeflåten med 50 mill. kroner i 2022. Dette er imidlertid langt fra tilstrekkelig til å kompensere for de økte utgiftene som fiskeflåten får som følge av økningen i CO2-avgiften, som er nær tre ganger så store.

Kompensasjonsordningen for økt CO2-avgift i fiskeflåten er viktig for å redusere klimagassutslippene fra fiskeflåten, og det mest effektive tiltaket vi har i dag. I kombinasjon med økte CO2-avgifter gir kompensasjonsordningen fiskeflåten sterke insentiver til å investere i utslippsreduserende teknologi, og å drifte fartøyene mer energieffektivt. Fiskebåt Vest mener det er viktig å styrke og forbedre denne ordningen, og er skuffet over at regjeringen ikke i tilstrekkelig grad kompenserer fiskeflåten for ekstrautgiftene flåten får av økt CO2-avgift. Fiskebåt Vest frykter at dette får store negative konsekvenser for norsk fiskerinæring gjennom økte leveranser i utlandet, større sesongtopper og bortfall av fiskerier med lav lønnsomhet. Fiskebåt Vest frykter dessuten at vi får en utvikling med mer bunkring til sjøs, og dette er verken i næringens eller miljøets interesse.

Fiskebåt Vest tror at en stor del av utslippsreduksjonene de nærmeste årene må nås ved å ta i bruk bærekraftig biogass og biodiesel, enten gjennom et generelt innblandingskrav, eller ved å subsidiere brukere av biodrivstoff gjennom et CO2-fond. Det er også nødvendig å ha et sterkere klimafokus i utformingen av fiskeripolitikken. I et lengre perspektiv kan nullutslippsalternativer som for eksempel metanol, ammoniakk og hydrogen bli aktuelle. Når dette skjer, vil det likevel ta tid å innføre disse i fiskeflåten.

Fiskebåt har tatt initiativ til en klimaavtale mellom næringen og myndighetene, der fiskeflåten forplikter seg til nødvendige utslippskutt mot 2030, og der myndighetene legger forholdene til rette for ei slik utvikling. Fiskebåt Vest mener det er nødvendig med et slikt samarbeid dersom vi skal lykkes med å redusere klimagassutslippa fra fiskeflåten uten å bygge ned fiskerinæringen. Fiskebåt Vest er derfor positive til at regjeringen i Hurdals-plattformen varsler at det skal utarbeides partnerskap med næringslivet.

Fiskebåt Vest ber Fiskebåt om å sette ned et strategisk utvalg for å utarbeide en ny strategisk plan som et grunnlag for Fiskebåt sitt videre arbeid for en bærekraftig havfiskeflåte i framtida.