FUR som er sammensatt av representanter fra fiskerinæringen og forskningen, mener en bør se nærmere hysedata fra det utvidete kysttoktet med tanke på å styrke bestandsvurderingene av hyse. Grupperingen er likevel skeptisk at dette skal gå på bekostning av dagens innsats på gytetorsk. Problemstillingen ble diskutert på møtet i utvalget sist uke.

 

Mer kunnskap om lysing

Av andre saker som var oppe var blant annet at FUR ønsker mer kunnskap om lysing i Nordsjøen og langs kysten. Utvalget etterlyser at geografisk fordeling av lysing, mageinnhold og genetisk struktur kartlegges gjennom bruk av eksisterende tokt og fangstdata, samt eventuelle dedikerte tokt.

FUR ønsker videre å styrke innsatsen på reke på økosystemtoktet i Barentshavet, for å etablere et bedre grunnlag for en mulig fremtidig kvoterådgivning. I møtet ble det også etterlyst planer for økosystemkartlegging ved Jan Mayen.

 

Russerne droppar mai-toktet

Russerne orienterte om at de ikke blir med på maitoktet på NVG sild neste år. FUR ber derfor om at Havforskningsinstituttet ser på muligheten for å dekke inn dette med et innleid norsk fartøy.

 

Du kan lese hele referatet fra møtet her.