-Fiskerikommisjonen representerer et unikt og suksessrikt kapittel i samarbeidet mellom Russland og Norge. Jeg ser også i år frem til å delta i forhandlingene på vegne av norske fiskere, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Den norske delegasjonen består av i alt 28 personer og Fiskebåt/Fiskarlaget er representert ved leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen, 1. nestleder i Fiskarlaget og styremedlem i Fiskebåt Arild Aarvik (t.v.) og landsstyremedlem Jan Erik Johnsen.

Hele uken

Mandag formiddag starter den 48. sesjonen for kommisjonen. I år er forhandlingene lagt til Ålesund, ettersom Norge og Russland annethvert år er vertskap for forhandlingene.

Hele uken er satt av og alle de sentrale bestandene som Russland og Norge i fellesskap forvalter i Barentshavet er en del av det kommisjonen forhandler om.

Godt representert

Den norske delegasjonen består av i alt 28 personer og Fiskarlaget er representert ved leder Kjell Ingebrigtsen, 1. nestleder Arild Aarvik (Fiskebåt) og landsstyremedlem Jan Erik Johnsen.

-Barentshavet er et stort felles produksjonskammer som er svært viktig for begge land. Fiskerikommisjonen er en viktig arena som har lang tradisjon for ansvarlig påkobling til en bærekraftig forvaltning av de sentrale bestandene av torsk, hyse, uer, blåkveite og lodde. Jeg har også i år en forventning om ansvarlighet og forventer at vi skal komme ut med et akseptabelt resultat, sier Ingebrigtsen.

Viktig arena

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon er også en viktig avklaringsarena for regelverk og generell forvaltning.

-Kommisjonen har bidratt til å avklare og harmonisere regelverk og håndheving av dette og også i år er dette tematikk som skal berøres og som har betydning for oss som skal utøve fiske i begge lands territorialfarvann.

Den 48. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon åpnes formelt mandag formiddag klokken 10.30 i Ålesund.

 

Noen fakta, verdier og virkeområde for arbeidet i kommisjonen:

  • De norsk-russiske fellesbestandene i Barentshavet har de siste årene hatt en samlet førstehåndsverdi på 16-17 milliarder kroner.
  • Det forhandles om fellesbestandene nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, lodde, blåkveite og snabeluer.
  • Forhandlingene ledes av assisterende departementsråd Arne Benjaminsen på norsk side, og Ilja Sjestakov som er viselandbruksminister i Russland og leder av Det føderale fiskeribyrået.
  • Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland er formalisert gjennom avtaler fra 1975 og 1976.
  • Avtalene legger særlig vekt på tiltak for å bevare bestandene og koordinere fiskerivitenskapelig forskning.
  • Partene fastsetter totalkvoter og fordeler kvotene mellom Norge, Russland og tredjeland.