Bestanden er oppjustert litt i forhold til forrige bestandsestimat, men gytebestanden er som ventet under tiltaksgrensen i forvaltningsregelen. Det er ikke observert noen sterke årsklasser de siste årene og gytebestanden er ventet å falle videre de kommende årene.

- Dette viser at forvaltningen gjorde rett i å beholde samme kvote i 2020 som i 2019, i stedet for å øke kvoten slik ICES sitt råd tilsa. Fiskebåt anmodet også om at ikke kvoten burde økes, sier ressursforsker Gjert Dingsør i Fiskebåt.

Fiskerne har gjennom flere år rapportert om liten bestand og små fisker, men likevel rådet ICES i fjor vår å øke kvoten med ni prosent sammenlignet med avtalt kvote for 2019. ICES begrunnet oppgangen med at fiskedødeligheten beregnes for fisk mellom to og seks år, mens andelen av sju år og eldre fisk øker i fangstene.

Nullrådet for baltisk vårgytende sild opprettholdes.

Her kan du lese hele kvoterådet fra ICES.

 

Les også;

Fiskebåt ber om reduksjon for Nordsjøsilda