Norges Fiskarlags leder Kjell Ingebrigtsen presenterer torsdag morgen initiativet i forbindelse med at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) har invitert norsk næringsliv for å diskutere bærekraftig bruk av havet.

Kjell Ingebrigtsen har på vegne av fiskerne deltatt i den pågående konferansen i Oslo og orienterer torsdag morgen om saken.

Ingebrigtsen understreker at all høsting av sjømat er basert på fornybar biologisk produksjon, og at fiskerne er grunnleggende avhengig av et rent kyst- og havmiljø.

-Derfor er det viktig at vi tar et slikt initiativ siden forurensning og forsøpling av havet er en stor internasjonal utfordring, både for miljøet og for fiskerinæringen.

 

Bakgrunn

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland, inkludert Norge, en rekke mål for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmål nummer 14 slår fast viktigheten av å «bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling». Dette er en målsetting som Norges Fiskarlag støtter fullt ut.

-Vi vet at avfall følger havstrømmene, og at problemet må finne sin løsning internasjonalt så vel som nasjonalt. Selv om det i Norge i mange år har vært forbudt å kaste søppel i havet, samtidig som yrkesfiskerne har hatt krav om å melde tap av fiskeredskap slik at de kan gjenfinnes, så har også vi et forbedringspotensial, sier Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag har derfor utarbeidet en egen strategi mot marint avfall. Denne slår fast at fiskerne skal være ansvarlige for å redusere omfanget av marin forsøpling fra egen virksomhet, også utover det å oppfylle juridiske krav.

 

Vi kan bidra

Norske fiskere kan også bidra positivt til bærekraftig utvikling på internasjonalt nivå. Fiskarlaget har ikke minst hatt et godt samarbeid med fiskeriorganisasjonene i Nordvest-Russland gjennom mange år, blant annet om sjøsikkerhet, havmiljø og marin forsøpling.

-I tillegg har vi i Norge en unik tradisjon for et godt og åpent samarbeid mellom næring, forsking og forvaltning. Dette gir oss et særlig godt utgangspunkt for å finne fram til gode løsninger, som kan bidra til å stoppe tilførselen av søppel til havet, påpekte lederen i Fiskarlaget.

Norges Fiskarlag mener norske fiskere kan gå foran og bidra i denne saken og derfor tas det nå initiativ til utarbeidelse av en internasjonal standard for håndtering av avfall ombord i fiskefartøy. Dette initiativet, og finansieringen av det, er også støttet av Fiskernes Agnforsyning.

 

Om standarden

-Vi ser for oss at en slik standard for håndtering av avfall om bord må omfatte både egenprodusert og oppfisket søppel, sikker lagring og fornuftig kildesortering. Standarden må også ses i forhold til mulighetene for mottak, håndtering og gjenvinning på land, understreker Kjell Ingebrigtsen.

Det kan kanskje også være aktuelt å inkludere metoder for håndtering og lagring av restråstoff i en slik standard, slik at det blir enklere å bringe all fangst og råstoff til land med best mulig kvalitet. Her har vi i Norge over tid gjort mye godt arbeid, som bør kunne få større internasjonal betydning.

Norges Fiskarlag har hatt dialog med Standard Norge, som er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen - ISO. Utarbeidelse av en slik internasjonal standard, dersom ISO-komiteen for fiskeri og akvakultur også synes dette er en god ide, vil kunne ta flere år.

 

Vår ambisjon

Norges Fiskarlag håper initiativet om en internasjonal standard for håndtering av avfall om bord på fiskefartøy på sikt kan føre til mindre forsøpling av havmiljøet, i tillegg til bedre ressursutnyttelse.

-Vi håper også denne forpliktelsen fra den norske fiskerinæringen kan utgjøre et viktig bidrag til å nå FNs bærekraftsmål, ikke minst bærekraftsmål nummer 12 om ansvarlig forbruk og produksjon, og altså også bærekraftmål nummer 14 om livet i havet, påpeker lederen i Fiskarlaget.

 

Bakgrunn for forpliktelsen

Regjeringen er denne uken vertskap for Our Ocean-konferansen som handler om kunnskapsbasert havforvaltning som grunnlag for framtidig bærekraftig vekst. Samfunnsaktører er utfordret til å forplikte seg til å gjennomføre betydelige og meningsfulle tiltak for å sikre rene, sunne og produktive hav.

I overkant av 20 norske næringslivaktører som allerede har forpliktet seg, er representert på frokostmøtet i Oslo torsdag. Blant dem er Tomra, Equinor, Fiskarlaget, Rederiforbundet, Sjømat Norge, Skretting, Aker Biomarine, Klaveness og Grieg Group.

  • Regjeringen har også gjort forpliktelser knyttet til havet.
    Les mer om regjeringens satsing på havet her: www.regjeringen.no/hav