Statssekretæren ville dermed ikke «frede» fiskefelt mot utbygging av vindkraft eller etablering av andre næringer.

- Et problem er at det ofte er de beste fiskefeltene som også er de beste områdene for andre næringsinteresser, men dette skal vi selvsagt ha skikkelige prosesser rundt før vi konkluderer, sier Ulriksen.

 

Avgir olje og mikroplast

Ringnotreder Geir Lundberg spurte viste til rapporter som viser at vindturbinene både avgir mikroplast og olje.

- Jeg er skeptisk til politikere som presser på for en hurtig utbygging av vindkraft, så lenge det ikke er kartlagt hvilke problemer det fører med seg, sa Lundberg.

Ulriksen svarte at regjeringen må se nærmere på det som har med forurensing å gjøre.

 

Flere innledere

I tillegg til statssekretær Vidar Ulriksen var det innlegg fra tidligere fiskeridirektør Peter Gullestad, Stine Akselsen i Sjømat Norge, Erlend Bullvåg fra Nord Universtietet i Bodø og Audun Maråk i Fiskebåt, i saken som omhandlet fiskeripolitikken.

 

Under kan du lese vedtaket som årsmøtet gjorde i denne saken.

«Årsmøtet i Fiskebåt Nord tar innledningene til statssekretær Vidar Ulriksen, Peter Gullestad, Stine Akselsen, Erlend Bullvåg og Audun Maråk til orientering.

Fiskebåt Nord viser til at den norske fiskeflåten har gått fra å være subsidiert til å bli en lønnsom næring. Utviklingen er ikke tilfeldig, og kan i mange tilfeller tilskrives grep initiert av næringen selv. En viktig premiss for utviklingen har vært lukking av en rekke fiskerier og innføring av strukturordninger som har sikret nødvendig lønnsomhet ved at flåtens fangstkapasitet er tilpasset ressursgrunnlaget.

Økt lønnsomhet i flåteleddet og stabilitet i kvotefordelingen mellom gruppene har bidratt til forutsigbarhet og muliggjort nødvendige investeringer i nye, miljøvennlige, sikrere og mer moderne fiskefartøy, redskap og fangstteknologi. Utviklingen har ført til bekvemme og sikrere arbeidsforhold for fiskerne, noe som har gitt seg utslag i økt interesse når ungdom skal velge yrkesvei.

Fiskebåt Nord viser til at stabilitet i kvotefordelingen har ført til at vi i dag har en god og viktig arbeidsdeling mellom de ulike flåtegruppene, fra små kystfartøy til de store havgående fartøyene. Dagens kvotefordeling avspeiler den historiske aktiviteten til de ulike flåte og fartøygruppene og er grunnlaget for dagens fremforhandlede kvotefordeling mellom disse. Dagens kvotefordeling sikrer at alle tilgjengelige ressurser utnyttes over store geografiske områder, på forskjellige vanndyp og til ulike årstider. Arbeidsfordelingen tar hensyn til ulike forhold som variasjon i de årlige norske totalkvotene, markedsforhold og utenrikspolitiske forhold. De særskilte forholdene i næringen, med skiftende kvotegrunnlag og markedsforhold, gjør at stabiliteten i de politiske rammevilkårene blir ekstra viktig. Endring i rammevilkårene vil skape usikkerhet, ramme investeringene og aktiviteten langs kysten. Fiskebåt Nord mener derfor det er svært viktig og avgjørende at dagens ressursfordeling mellom de ulike fartøygruppene ligger fast.

Fiskebåt Nord viser til kvotemeldingen – Et kvotesystem for økt verdiskapning – En fremtidsrettet fiskerinæring, Meld. S. 32 (2018-2019, og den etterfølgende behandling av denne. At avklaring på viktige rammebetingelser, herunder spørsmål om tilbakefall av strukturkvoter, drøyer ut i tid er svært uheldig. Fiskebåt Nord anmoder derfor myndighetene om å få plass viktige avklaringer så fort som mulig. I denne sammenheng er det viktig at det legges opp til at avklaringer og beslutninger forankres med et bred politiske flertall, slik at løsningene og rammevilkårene for flåten står seg over tid.

Fiskebåt Nord har merket seg at fiskeflåten ilegges stadig nye avgifter. Dette er svært uheldig og fører til at flåtens investeringsevne over tid svekkes. Fiskebåt Nord vil særskilt advare mot at flåten ilegges en tyngende CO2 avgift uten at det finnes teknologi som kan redusere utslippene tilstrekkelig. Fiskebåt Nord frykter at avgiften kan ha motsatt effekt ved at flåtens økonomiske evner til å investere i fremtidig miljøteknologi svekkes. Fiskeflåten leverer i dag proteiner med lav miljøpåvirkning og det er gjennomført mange prosjekt for reduksjon av klimagasser.

Staten har på vegne av næringen besluttet ambisiøse krav til reduksjon av klimagasser uten at næringen er gitt tilstrekkelig verktøy til å møte utfordringene på kort og lang sikt. Fiskebåt Nord er av den oppfatning at fiskeflåtens utslippsreduksjoner må ses i sammenheng med fiskerireguleringene. Det bør være et bærende prinsipp, at myndighetene legger til rette for at fiskerireguleringene innrettes på en slik måte at de ulike reguleringsgruppene kan høste fisken på en mest mulig effektiv og miljømessig måte. I denne sammenheng vil spesielt økt redskaps- og kvotefleksibilitet være gode virkemiddel, samt at man fjerner forbudet mot at en stor del av flåten ikke har adgang til å fiske vandrende bestander innenfor fjordlinjene.»