Fiskeriminister Harald Tom Nesvik, sier en pressemelding fra departementet at dette er en viktig avtale for Norge.

- Jeg er fornøyd med resultatet fra årets forhandlinger, som kom i stand under utfordrende omstendigheter. Det er viktig at vi samarbeider godt og tett om beslutningene som tas, slik at vi kan sikre en ansvarlig forvaltning av bestandene i Nordsjøen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

 

Omfattende avtale

Fiskeriavtalen mellom Norge og EU er omfattende, og gir gjensidige fiskemuligheter på en rekke fiskebestander. Norge og EU har flere bestander som vi forvalter felles, blant annet torsk, hyse og sei.

Verdien av kvotene for fellesbestandene og kvotebytte er beregnet til om lag 8 milliarder kroner totalt.

 

Sikre norske interesser

Norge og EU har samarbeidet om fiskeriforvaltningen i over 40 år. Storbritannia blir snart en stor kyststat utenfor EU. Norge må da forholde seg til Storbritannia og EU som selvstendige parter.

Viss Storbritannia forlater EU uten en overgangsavtale (hard brexit), så vil trolig alle parter møtes raskt, for å sikre norske fiskeriinteresser.

 

Mindre kvoter i årets avtale

Selv om det i en periode har vært tegn til bedring av bestandene i Nordsjøen, er det i år en nedadgående trend for flere av bestandene. Kvotene har dermed blitt redusert. For enkelte bestander er reduksjonen betydelig.

  • Totalkvoten for torsk i Nordsjøen er satt til 29 437 tonn hvilket utgjør en nedgang på 33 prosent sammenlignet med i år. Kvoten til Norge blir 5 004 tonn.
  • For Nordsjøsild har totalkvoten blitt redusert med 35,9 prosent sammenlignet med i år, og kvoten er satt til 385 008 tonn. Norges kvote er på 111 652 tonn.
  • For sei har kvoten økt med 16 prosent, som gir en totalkvote på 122 342 Dette gir en kvote til Norge på 63 618 tonn.
  • Totalkvoten for hyse er 28 950 tonn. Norsk kvote er 6 658 tonn.

Norge og EU har også blitt enige om en foreløpig kvote på reker på 4 608 tonn for de første seks månedene i 2019. Det vil bli fastsatt en endelig kvote for hele 2019 i mars/april basert på et forsøkstokt som gjennomføres av Havforskningsinstituttet i januar, heter det i pressemeldingen fra Fiskeridepartementet.

 

Bytter kvoter

Avtalen innebærer også at Norge og EU bytter fiskekvoter. I grove trekk går kvotebyttet ut på at EU får torsk-, sei- og hysekvote i Barentshavet og noen kvoter i Nordsjøen. Norge bytter til seg kolmule, lange/brosme, blåkveite og andre bestander i EU-farvann. I tillegg får vi også deler av EUs kvoter i Grønlands farvann, blant annet blåkveite, uer og lodde. For 2019 har EU byttet til seg 21 218 tonn torsk i Barentshavet, dette er en svak nedgang sammenlignet med årets kvote.

 

Må ta all fisken på land

Fra 1. januar 2019 innfører EU en plikt som fører til at fiskerne må føre all fisken de tar opp til land. Det blir dermed et forbud mot å kaste ut fisk. Norge har praktisert dette lenge, og har også vært en pådriver for at også EU skal kaste mindre fisk. Kontrollsamarbeidet med EU har i løpet av 2018 blitt styrket, og arbeidet videreføres i 2019. Blant annet er partene enige om en arbeidsgruppe som skal jobbe med kontroll og overvåkning i Nordsjøen.