2022 har så langt vært et turbulent år som blant annet har ført til rekordhøye drivstoffpriser. Dette har blant gitt fiskerinæringen noen nye utfordringer. Fiskebåt foreslår derfor, i et brev til Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, noen tiltak som kan bedre situasjonen. Innspillene er tidligere også presentert for statssekretærene i de respektive departementene, Geir Indrefjord og Vidar Ulriksen.

Forslagene vil i tillegg til å bedre likviditeten til næringen, også være med å stimulere til grønn omstilling.

 

Her er forslagene;

  • Styrke kompensasjonsordningen for fiskeflåten
  • Flere fartøygrupper i kompensasjonsordningen
  • Forskuttering av CO2-avgiftkompensasjonen
  • Bunkre uten grunnavgift på mineralolje
  • Endre definisjonen for fiske på fjerne farvann
  • Beregning av CO2-avgiftspliktig fart 

 

- Med unntak av forslaget om økt bevilgning til kompensasjonsordningen for CO2-avgift har forslagene små økonomiske konsekvenser for staten, sier assisterende direktør i Fiskebåt, Jan Ivar Maråk.

 

Økning i CO2-avgiften

Fiskeflåten fikk økt avgiftsbelastningen med rundt 130 millioner kroner i 2022 som følge av økningen i CO2-avgiften fra kr 1,58 pr liter til kr 2,05. Økningen ble delvis kompensert gjennom økningen i bevilgningen til kompensasjonsordningen for CO2-avgift i fiskeflåten med 50 mill. kroner. Regjeringen og stortinget har gått inn for at de ulike næringene skal kompenseres for økte CO2-avgifter gjennom lette i andre skatter og avgifter.

- Fiskebåt mener at det mest målrettede tiltaket for fiskeflåten er gjennom en ytterligere styrking av kompensasjonsordningen. Vi mener derfor at regjeringen i tilknytning til revidert nasjonalbudsjett bør foreslå å øke bevilgningen til kompensasjonsordningen for fiskeflåten med 80 mill. kroner i 2022, slik at avgiftsøkningen i 2022 kompenseres fullt ut, sier Maråk.

Han viser til at kompensasjonsordningen for CO2-avgift i fiskeflåten er det mest målrettede tiltaket for å akselerere det grønne skiftet i fiskeflåten. 

- Det er positivt at regjeringen har vedtatt at fangster som er fisket med avgiftsfri bunkers ikke lenger skal være med i beregningsgrunnlaget for kompensasjonen, i samsvar med vårt forslag. Det var viktig for å styrke legitimitet og tilliten til ordningen, men samtidig bør det gjøres flere endringer for å styrke effekten av ordningen, sier Maråk.

Regjeringen legger fram sitt forslag for stortinget 12. mai

 

Her kan du lese hele brevet med Fiskebåt sine innspill til regjeringen.