Utbyggingen av Ekofisk Vind er en av flere planlagte utgygginger som omhandler elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner. Hywind Tampen er snart klar for bygging og det er også ute høring for Brage-feltet.

For disse utbyggingene er det viktig hvilken lov de skal behandles under, og havenergiloven er spesielt utarbeidet for å sikre en forsvarlig utbygging av havvind i Norge.

- Behandling av saken etter petroleumsloven med tilhørende ordninger innenfor oljeskattsystemet, mener vi er en avgjørelse av prinsipiell og samfunnsmessig betydning, som departementet bør framlegge for Stortinget. En grundig behandling med tilhørende godkjenning i stortinget, mener vi vil belyse saken bedre og gi tiltaket større legitimitet blant befolkningen og i fiskerinæringen, skriver Fiskebåt i høringssvaret til ConocoPhillips Skandinavia AS med kopi til Olje- og energidepartementet.

Fiskebåt skriver videre;

-Veileder til plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD) er ikke utformet eller tilpasset for etablering av vindkraft til havs og det vil etter vår mening ikke være rimelig å unnlate stortingsfremleggelse basert på den øvre grensen på  20 mrd., så  lenge de andre vilkårene taler for at saken bør godkjennes av Stortinget. Dette er første saken av potensielt mange tilsvarende saker, og avgjørelsen bør derfor ha bred støtte blant våre folkevalgte, skriver Fiskebåt.

 

Fiskebåt har også flere merknader til utdredningsarbeidet som er gjort og som skal gjennomføres.

 

Her kan du lese hele høringssvaret fra Fiskebåt.