Fra 1. juli blir de to institusjonene slått sammen til Eksportfinansiering Norge, forkortet Eksfin og på engelsk Export Finance Norway. I forbindelse med sammenslåingen har regjeringen foreslått at virksomheten skal lokaliseres til Groruddalen i Oslo, eller tilsvarende område der virksomheten vil gi størst bidrag til utviklingen i Oslo.

 

Ålesund eller Bergen

Dette har fått de seks stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Georg Dale, Kjell-Børge Freiberg, Morten Ørsal Johansen, Silje Hjemdal og Sylvi Listhaug, alle fra FrP, til å legge fram et representantforslag i stortinget som at lokaliseringen heller bør være i Ålesund eller Bergen.

Fiskebåt støtte dette forslaget og ber om at stortinget slutter seg til dette. Målet med sammenslåingen er å gjøre det enklere for næringslivet å forstå og finne frem i det offentlige eksportfinansieringstilbudet. 

 

Bedrifter på Vestlandet

- Skal dette målet realiseres bør den nye etaten plasseres der brukerne befinner seg. Hele 80 prosent av GIEKs garantier og nærmere 70 prosent av finansieringen fra Eksportkreditt går til bedrifter på Vestlandet. Samspillet mellom maritim industri og fiskeflåten har lagt grunnlaget for at Norge har blitt verdensledende i flere av de marine og maritime næringene. Nærhet mellom de involverte aktørene har vært svært viktig for denne utviklingen, blant annet fordi at tilgang på finansiering forutsetter forståelse for utfordringene og mulighetene som finnes i kystnæringene, skriver Fiskebåt i et brev til Stortingets næringskomite.

 

Grønt skifte

I brevet blir det også vist til at samspillet blir enda viktigere i de kommende årene hvor hele den maritime næringen må omstille seg i det grønne skiftet. 

- Norske myndigheter har vedtatt svært ambisiøse klimamål. Utvikling av ny teknologi og investeringer for fornying vil være avgjørende for at man skal lykkes i denne omstillingen. Dette krever større nærhet og forståelse mellom virkemiddelapparatet og virksomhetene langs kysten, heter det i brevet.

 

Fakta: 

- GIEK og Eksportkreditt Norge støtter eksportører over hele landet. I 2020 var bedrifter i Rogaland, Oslo, Viken og Møre og Romsdal de som brukte eksportfinansieringstilbudet mest.

- GIEK og Eksportkreditt Norge hadde ved årsskiftet henholdsvis utestående garantier for 80 milliarder kroner og lån for 51 milliarder kroner.

- GIEK og Eksportkreditt Norge skal bidra til å fremme eksport gjennom garantier og lån på vegne av den norske stat. GIEK tilbyr også garantier for investeringer i utlandet.

- Ordningene er åpne for alle næringer over hele landet.