I høringsbrevet til Olje- og energidepartementet skriver Fiskebåt at en på prinsipielt grunnlag ikke vil akseptere etablering av nye næringer, hvis etableringene fortrenger fiskernes historiske rett og adgang til fiskefeltene. Videre blir det vist til at etablering av andre næringer må ivareta hensynet til viktige gyte- og oppvekstområder for fisk, og at det i denne sammenheng legges til grunn en streng føre var tilnærming som ivaretar de ulike fiskeartenes biologiske forutsetninger og evne til reproduksjon og mattilgang. Etableringer må heller ikke på en negativ måte forstyrre fiskens naturlige vandringsmønster, da dette vil kunne få store negative konsekvenser for både land og flåteleddet, heter det i Fiskebåt sitt høringssvar til departementet.

 

Belyse konsekvenser

I Olje- og energidepartementets forslag til program for konsekvensutredning er det foreslått at følgende hovedtema skal omfatte i en konsekvensutredning:

  • Undersøkelser; status, utviklingstrender og muligheter
  • Utvinning; status, utviklingstrender og muligheter
  • Beskrivelse av naturforhold og miljø og kunnskapsgrunnlag
  • Miljøpåvirkninger av utvinning og mulige avbøtende tiltak
  • Virkninger for andre næringer og mulige avbøtende tiltak
  • Samfunnsmessige virkninger

Målet med konsekvensutredningen er å belyse hvilke virkninger en eventuell åpning for mineralvirksomhet.

 

Kart over aktuelle områder

Oljedirektoratet har utarbeidet et kart over områdene hvor man mener betingelsene for økonomiske interessante forekomster er tilstede. Det opplyses at områdene er på totalt 592 500 km2 og at disse utelukkende er plukket ut med bakgrunn i ressursfaglige vurderinger. 

 

Illustrasjon fra Oljedirektoratet.

 

I høringsdokumentet blir det opplyst at utredningsområdet har stor geografisk utstrekning med varierende natur- og miljøforhold og at kunnskapen om naturforholdene innenfor utredningsområdet er variable. Departementet viser til at det kun er begrensede deler av de dypere bunnarealene på norsk sokkel som er kartlagt med hensyn til biologi og økologi.

 

Føre-var og samfunnsøkonomi

Fiskebåt er opptatt det må ligge en streng føre-var tilnærming til grunn for slike utbygginger, der de ulike fiskeartenes biologiske forutsetninger og evne til reproduksjon og mattilgang blir ivaretatt. 

- Etableringer må ikke på en negativ måte forstyrre fiskens naturlige vandringsmønster, da dette vil kunne få store negative konsekvenser for både land og flåteleddet. I et føre var perspektiv er det avgjørende at det stilles strenge krav til innholdet i konsekvensutredninger, og at kunnskapshull lukkes gjennom forskning før man tillater etableringer av nye næringer i våre havområder, heter det i høringssvaret. 

Det blir også vist til det i forbindelse med etablering av nye næringer må stilles krav om at disse må være samfunnsøkonomiske lønnsomme, og at etableringer ikke får negative konsekvenser for bosetting eller verdiskapning langs kysten. 

- I denne sammenheng er det viktig å fremheve fiskerinæringens viktige rolle som bærebjelke for bosetning og verdiskapning langs kysten, samt verdiskapning og ringvirkningene næringen har i et nasjonalt perspektiv. Ved eventuelle interesseavveininger må derfor fiskerinæringen gis forrang, skriver Fiskebåt i høringssvaret.

 

Les hele høringsbrevet her.