Visjonen til Fiskebåt forpliktar organisasjonen til å ha eit langsiktig perspektiv på alt vi driv med. Globale miljøutfordringar som forureining av havet, plastproblemtatikken og klimaendringar, er saker som vi kontinuerleg jobbar med.

I 2017 blei det, etter initiativ frå Fiskeflåten, utarbeida eit klimaveikart for fiskeflåten. Norge har gjennom Paris-avtalen forplikta seg til å redusere dei nasonale klimagassutsleppa med 40 prosent innan 2030, samanlikna med 2005. Fiskeflåten skal ta sin del av dette, og har allereie gode resultat å vise til.

Som ei forlenging av klimaveikartet, er Fiskebåt partnar i Grønt Skipsfartsprogram, der det blir det jobba med tiltak som er med å utvikle ein meir energieffektiv fiskeflåte. I rapporten Tiltak for reduksjon av klimagassutslipp fra fiskeflåten, blir det vist til fleire tiltak som kan vere med å redusere utslepp av klimagassar ytterlegare. Fiskebåt er også tilnytta Næringslivets NOx-fond. Fondet er eit spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til tiltak for å redusere utslepp.

Meir om Grønt Skipsfartsprogram

Grønt Skipstfartsprogram er eit samarbeid mellom næringsaktørar og norske styresmakter der målet er å lage skalerbare løysingar for effektiv og miljøvenleg skipsfart. Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon har ambisjon om å redusere utsleppa av klimagassar frå fiskeflåten med minst 40 prosent i perioden 2005 til 2030.

 

 

 

Arktis-avtalen

Havfiskeflåten i Norge og Russland har sammen med den europeiske sjømatindustrien inngått en avtale for å bevare det marine miljøet i Arktis. Avtalen innbærer at ingen nye områder rundt Svalbard og nordover i Arktis skal tråles før en grundig miljøkartlegging er gjort.

Her kan du lese hele avtalen.

 

Aktuelle rapportar

 

Veien fram mot 2030 - brosjyre for Grønt Skipsfartsprogram

Tiltak for reduksjon av klimagassutslipp fra fiskeflåten

 

Klimaveikart for norsk fiskeflåte

Kartlegging av tiltak for å redusere CO2-utslipp fra fiskeflåten

 

Les også;

Visjon og verdiar

Generelt om Fiskebåt

Styre og administrasjon

Presse

Årsrapportar og årsmøte