I det aktuelle området er det viktige fiskefelt hvor det tråles etter kolmule, makrell og sild. For å unngå at viktige fiskefelt ble skadelidende, ga Fiskebåt tidlig i prosessen konstruktive innspill, blant annet på alternativ plassering av vindturbinene. Konkret gikk forslaget ut på at anlegget måtte vris slik at man plasserte den i retning langs dybdekotene. En slik vridning av anlegget ville medført at man minimerte skaden som etablering av kraftanlegget ville få for fiskeriene i området.

Etter det Fiskebåt kjenner til, har Equinor i sin plan for utbygging og drift valgt å ikke ta hensyn til Fiskebåt sine innspill knyttet til plassering av vindturbindene.

- Fiskebåt konstaterer at Equnior ikke har tatt våre innspill alvorlig, og med dette klart viser manglende vilje til å sikre sameksistens i havrommet. Fiskebåt beklager dette og mener at Equinor i denne saken legger opp til en konfliktlinje mellom fiskeri og utbygging av vindkraft til havs, som vil skape betydelig utfordring når liknende prosjekter skal planlegges i fremtiden, sier avdelingsleder i Fiskebåt Espen Jacobsen.

Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

Statlig finansiert ødeleggelse av viktige fiskefelt

Hywind Tampen prosjektet ligger an til å bli finansiert med statlig støtte i størrelsesorden 90 prosent av utbyggingskostnadene. Hvis Equinor sin plan for gjennomføring av prosjektet blir godkjent, innebærer dette at man fra statlig side finansierer ødeleggelse av viktige og tradisjonelle fiskefelt. 

 

Setter lit til våre politikere

Fiskebåt setter nå sin lit til at politiske myndigheter griper inn og krever at Equinor gjør de nødvendige korreksjoner for å sikre fremtidig fiskeri i det aktuelle området.

- Det vil overraske oss stort hvis ansvarlige politikere ikke griper inn og krever de nødvendige endringer vi har bedt om. Fiskebåt er ikke i mot enhver form for utbygging av vindkraft til havs, men vi vil ikke akseptere at viktige gyte- og fiskeområder blir skadelidende eller ødelagte som følge av etablering av havbasert vindkraftanlegg, sier Jacobsen.

 

Les også;

Uroa over vindkraftplanar

Etterlyser samla plan for havområda