Det var i et møte tidligere denne uken at NVE sa at de gjerne ville ha innspill på kunnskapsgrunnlaget som kan ha betydning i forbindelse med behandling av søknader som gjelder vindkraftverk på havet. Generellt er det lite kunnskap rundt hvordan vindkraftverk virker inn på livet i havet, men Fiskebåt vil framheve to rapporter er relevante og som er et godt kunnskapsgrunnlag over påregnelige skadevirkninger havbaserte vindkraftverk vil kunne påføre livet i havet.

Særlig rapporten fra Havforskningsinstituttet dekker dette bra, og ifølge Fiskebåt bør følgende råd fra HI inngå i kravene som stilles til forprosjekt og i konsesjonsvilkårene som gis til vindkraftutbyggerne.

  • HI anbefaler at det utformes en standardisert protokoll for havvindanlegg tilpasset norske forhold, som innbefatter grundige forundersøkelser av områdene før utbygging, samt overvåking av både fysiske og biologiske endringer under drift og etter avvikling av anleggene. På grunn av store svingninger i tettheter til pelagiske arter skal forundersøkelsene foregår i minst tre år. Protokollen bør også beskrive hvordan data bør gjøres åpent tilgjengelig.
  • HI fraråder vindkraftutbygging i områder som er spesielt viktig for enkelte arter, som gyteområder og migrasjonsruter for aktuelle fiskebestander og beite- og kaste områder for enkelte sjøpattedyrarter.
  • HI fraråder vindkraftutbygging i spesielt sårbare eller verdifulle områder.

 

Her kan du lese de to rapportene;

 

Potensielle effekter av havvindanlegg på havmiljøet

 

RESEARCH FOR PECH COMMITTEE: Impact of the use of offshore wind and other marine renewables on European fisheries