Fiskebåt har derfor sendt et brev til Utenriksdepartementet, der det blir bedt om at saken tas opp med franske myndigheter, og at saken gis høyeste prioritet.

- Etter det vi kan se ligger det nå et 30-talls trålere med til sammen 600-700 personer om bord i området som betegnes som fareområde og vi må ha tydelig informasjon fra myndighetene for å unngå fare. Dersom flåten må vike på grunn av rakettoppskytingen vil dette medføre et betydelig økonomisk tap, slik det fremstår med daglige vindu området skal være «aktivt», sier Vaskinn.

 

Savner informasjon

Fiskebåt forventer derfor at norske myndigheter skaffer til veie nøyaktig informasjon om faregrad, området som må evakueres og når dette må skje. Fiskebåt ber i brevet til Utenriksdepartementet om en redegjørelse om hvordan varslingsrutinene skal fungere og hvilke internasjonale regler som gjelder ved nedfall fra rakettoppskytinger.

- Dette er en betydelig inngripen i fisket. Det pågående torske- og hysefisket i området vil i realiteten måtte opphøre i 10 dager. Dette i en situasjon hvor det gjenstår uvanlig store deler av de norske torske- og hysekvotene, sier Vaskinn.

 

I strid med Havrettskonvensjonen

Fiskebåt mener at øvelsen fullstendig tilsidesetter fiskeriinteressene på en måte som kan være i strid med bestemmelser i Havrettskonvensjonen. Fiskebåt ber derfor om at Utenriksdepartementet snarlig tar saken opp med franske myndigheter for å finne en løsning som innebærer at det varslede fareområdet avlyses eller innskrenkes betydelig i tid.