Fiskebåt skriver dette i et høringsnotat til NVE.  Det er OKEA ASA som i sin konsesjonssøknad har meldt inn ulike traséalternativer bestående av luftledning eller jordkabel fra Straum transformatorstasjon til landtak ved Hofstad, Olvika, Olvassbekken eller Sandvika i Åfjord kommune. Fra landtaket planlegges en sjøkabel på ca. 135 km ut til Draugen, og videre ca. 30 km sørvestover til Njord. Kraftbehov til plattformene oppgis å være mellom 40 og 80 MW.

 

Føre var

Fiskebåt viser på generelt grunnlag til viktigheten av at tiltak i havområdene, enten i form av ny næringsvirksomhet eller endring av eksisterende, ikke fortrenger fiskernes historiske rett og adgang til fiskefeltene. Videre vises det til at det er avgjørende at det blir tatt hensyn til viktige gyte- og oppvekstområder for fisk, og at det legges til grunn en streng føre var tilnærming som ivaretar de ulike fiskeartenes biologiske forutsetninger og evne til reproduksjon og mattilgang.

- Etableringer må heller ikke på en negativ måte forstyrre fiskens naturlige vandringsmønster, da dette vil kunne få store negative konsekvenser for både land- og flåteleddet, heter det i høringsnotatet.

 

Forutsetter grundig utredning

Fiskebåt forutsetter videre at virkningene for fiskeriene utredes grundig før det settes i gang tiltak med elektrifisering av norsk sokkel. Fiskebåt legger videre til grunn at NVE i utredningsprogrammet stiller krav om at kabler graves ned eller dekkes over på en slik måte at fremtidig fiskeriaktivitet i området ikke blir hindret.

 

Her kan du lese høringssvaret til Fiskebåt.