Planene om endring av skyte- og øvingsfelt er nå ute på høring, og Fiskebåt er krititisk til de 12 nye feltene som er foreslått. Det skriver Fiskebåt i et høringssvar som er sendt til Forsvarsdepartementet.

- Det er i utgangspunktet positivt at flere av skyte- og øvingsfeltene avvikles, men de nye områdene som er foreslått utgjør betydelig sjøareal og vil i langt større grad berøre fiskeriinteresser. Etter det vi kan se er ikke hensynet til fiskeriene nevnt i forskriften, men skal ivaretas under utarbeidelse av skytefeltinstrukser. Fiskebåt mener dette ikke gir fiskeriene tilstrekkelig vern og krever at fiskeriaktiviteten gis et overordnet vern i forskriften, sier avdelingsleder i Fiskebåt, Tor Are Vaskinn.

 

Avdelingsleder Tor Are Vaskinn i Fiskebåt/Foto: Fiskebåt.

 

Mindre mulighet for påvirkning

Fiskebåt frykter at fiskerinæringa vil ha langt mindre mulighet til å påvirke bruken av skytefeltene, dersom en ikke forskriftsfester et krav om samordning med fiskeri i skytefeltsinstruksen.

I høringssvaret viser Fiskebåt til at fiskeriene har blandet erfaringer når det gjelder samordning med Forsvaret om bruk av skytefelt.

 

Sein varsling

- Ofte har dette fungert på den måten at Forsvaret opplyser om når deres aktivitet vil foregå, uavhengig om dette passer inn med fiskeriaktiviteten. Et eksempel på dette er at Forsvaret to år på rad har hatt skyteøvelse utenfor Andøya i den perioden blåkveitefiske for kystflåten skulle avvikles. Fiskeridirektoratet har på grunn av disse øvelsene vært nødt til å utsette åpningen av fiske etter blåkveite, sier Vaskinn.

 

Her kan du lese hele høringssvaret fra Fiskebåt.