- Regjeringen Solberg var i Klimameldingen opptatt av at næringer som blir berørt av den foreslåtte kraftige økningen i CO2-avgiften skal kompenseres gjennom andre ordninger, og/eller lettelser i andre skatter og avgifter. Dette er også nedfelt i Hurdalsplattformen, som understreker viktigheten av å bevare næringers konkurransekraft, sier assisterende direktør i Fiskebåt, Jan Ivar Maråk.

 

Økning på nær 30 prosent

I forslaget til statsbudsjett for 2022 foreslår regjeringen Solberg en økning i den generelle satsen for CO2-avgift på 47 øre fra kr 1,58 til kr 2,05, som tilsvarer en økning på nær 30 prosent. Regjeringen viser samtidig til at avgiftsøkningen vil medføre en større belastning for fiskerinæringen enn de fleste andre næringer, og foreslår i lys av dette å øke kompensasjonsordningen for fiskerinæringen med 50 mill. kroner til 305 mill. kroner i 2022, står det i brevet fra Fiskebåt.
 

Betydelig merkostnad

Fiskebåt viser til at forslaget om en økning i CO2-avgiften med 47 øre pr liter vil påføre fiskeflåten en merkostnad på rundt 125 mill. kroner (basert på et beregnet avgiftspliktig bunkersforbruk i fiskeflåten på 265 mill. liter i 2020). Fiskeflåten viser samtidig til lovnader om å kompensere berørte næringer for økningen i CO2-avgiften. Fiskebåt konstaterer at forslaget om å øke bevilgningen til fiskeflåtens kompensasjonsordning med 50 mill. kroner bare delvis kompenserer fiskeflåten. Fiskebåt viser samtidig til at regjeringens øvrige kompensasjonstiltak i liten grad treffer fiskeflåten.

- Fiskebåt frykter at konsekvensene av regjeringens forslag vil være økte landinger og bunkring i utlandet, bunkring til sjøs (utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen) og reduserte fangster. Dette vil være en dårlig løsning for fiskerinæringen, for miljøet og for Norge, sier Maråk.

 

Mer energieffektiv drift

Fiskebåt anmoder derfor Stortinget om å øke bevilgningen til fiskeflåtens kompensasjonsordning med 75 mill. kroner til 125 mill. kroner. Sammen med økte CO2-avgifter gir kompensasjonsordningen fiskeflåten sterke insentiver til å investere i utslippsreduserende teknologi og drifte mer energieffektivt.

Fiskebåt har tidligere påpekt svakheter ved dagens regelverk for kompensasjonsordningen for fiskeflåten.

- Vi er derfor glade for at Nærings- og fiskeridepartementet har varslet en gjennomgang av regelverket for ordningen i samråd med næringen, sier Maråk.

 

Her kan du lese brevet fra Fiskebåt.