I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet viser Fiskebåt til at det er fastsatt en totalkvote for fangst av snøkrabbe på 4 000 tonn i 2019. Av dette er det avsatt 25 tonn til forsknings- og forvaltningsformål, mens resten er fordelt til et fritt fiske blant fartøy med dispensasjon fra fangstforbudet. Havforskningsinstituttet anbefalte i sin rådgivning opsjoner på mellom 3 500 og 5 000 tonn for 2019. 

- Havforskningsinstituttet mener følgelig at et uttak på 5 000 tonn i 2019 vil være bærekraftig, heter det i brevet.

Sore områder

Fiskebåt viser til at snøkrabben finnes over store områder på norsk sokkel og russisk sokkel i Barentshavet. Bestandsforskningen er på et tidlig stadium og har i liten grad foregått i de kommersielle områdene. I russisk del av Smutthullet foregikk det et betydelig fiske før forbudet ble innført av russiske myndigheter med virkning fra 2017. Som en følge av dette har uttaket av snøkrabbe blitt betydelig redusert de siste årene. Det er derfor fortsatt et betydelig potensial for at snøkrabbe vandrer inn i norske havområder fra øst.

 

Økning fra i fjor

Ifølge statistikk fra Råfisklaget per uke 23 er det landet 2 066 tonn. Til samme tid i fjor var det landet 587 tonn. Ifølge Fiskebåts egne anslag vil ytterligere 600 til 1000 tonn landes før fredningsperioden inntrer, slik at fisket i første halvår i år, vil bli på omlag 3 000 tonn snøkrabbe.