Etter det Fiskebåt kjenner til er det fartøyene Salarøy, Havsel og Kvitnungen som har planer om å delta i årets selfangst.

- Fra 2020 til 2021 ble støtten til norsk selfangst redusert fra 2,5 millioner til kroner til 1,75 millioner, og bare ett fartøy deltok da. Dersom tre fartøy deltar i 2022 vil beløpet bli for lavt til at det vil være økonomisk forsvarlig å delta, skriver Fiskebåt i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskebåt viser videre til at kostnadene ved å utruste til selfangsttur har økt betydelig det siste året. I fjor var dieselprisen på i underkant av fire kroner per liter, mens dieselprisen i år nesten ligger an til en dobling. Proviant og ammunisjon har også økt betydelig i pris.

- Det er etter det vi kjenner til, ikke signaler i markedet om prisøkning for produktene som kan kompensere for økningen i kostnader. På denne bakgrunn vil Fiskebåt be om at det for 2022 avsettes inntil tre millioner kroner for å opprettholde norsk selfangst, skriver Fiskebåt.