Koronapandemien - kompensasjon av mannskap på fiske- og fangstfartøy

Fiskebåt mottar en rekke spørsmål knyttet koronapandemien. Vi informerer medlemmene fortløpende slik at rederiene skal få nødvendig informasjon for å kunne planlegge og opprettholde driften i den krevende situasjonen vi nå står i.

Det vises til at Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, blant annet påbud om karantene i diverse situasjoner. Karantenereglene medfører i en del tilfeller at personell ikke kan komme om bord i fiskefartøyene ved planlagte mannskapsskifter, noe som kan påføre de ansatte betydelige inntektstap.

Dersom slike mannskaper sykmeldes vil deres økonomiske interesser være delvis ivaretatt gjennom sykepengeordningen. Fiskebåt registrerer at Nav nå har oppdatert sin veiledningsinstruks til leger for sykmeldinger ved koronavirus. Her heter det følgende: 

«Pasienter som er i den gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene, kan ha rett til sykepenger. Dette gjelder også dersom kommunelegen har pålagt pasienten karantene. 

Sykmeldinger ved karantene kan tidligst gjelde fra det tidspunktet myndighetene påla pasienten karantene.

Lovhjemmel: Der det er nedlagt forbud mot å arbeide (pålagt karantene) av rett myndighet, kan det gis rett til sykepenger etter folketrygdloven §8-4 tredje ledd bokstav f.» 

Selv om sykmeldingsordningen er utvidet vil den ikke være egnet til å dekke tapene som kan oppstå for den enkelte. For det første vises det til at karanteneplikten ved innreise inntrer formelt ved ankomst til Norge. Dette tilsier at utenlandske ansatte må reise til Norge og gjennomføre karantene for å kunne ha rett på sykepenger. Når det er brakt på det rene at vedkommende ikke vil være klar til å komme om bord på turskiftedatoen, kan det ut fra et smitteforebyggingsperspektiv være mer hensiktsmessig at vedkommende forblir hjemme og ikke reiser til Norge. Det vil imidlertid være svært uheldig for den enkelte om dette skal medføre at man derved ikke får rett på sykepenger eller annen kompensasjon for inntektsbortfallet som derved oppstår. Videre vil personer i karantene ofte få et lengre opphold fra arbeidet enn karanteneperioden. Når turskifte er gjennomført kan det gå lang tid før vedkommende får anledning til å komme om bord igjen. En sykmelding avgrenset til karanteneperioden vil derfor i mange tilfeller ikke gi kompensasjon for lønnstapet som oppstår.

Hensynet til de ansattes økonomiske interesser må derfor ivaretas gjennom andre ordninger, herunder dagpengeordningen som Garantikassen administrerer. 

Fiskebåt mener det er nødvendig at dagpengeordningen snarlig endres slik at den tilpasses viruspandemien. Det bør legges til rette for at mannskap som blir forhindret fra å delta om bord på grunn av tiltak relatert til smitteforebygging kan få dagpenger, selv om fartøyet fortsatt er i drift og selv om de ansatte befinner seg i utlandet. Dagpenger bør kunne innvilges både når den ansatte ikke får komme om bord som følge av karanteneplikt og andre offentlig vedtatte begrensninger, men også som følge av endringer i turnus og andre tiltak som iverksettes av rederiet for å redusere smitterisiko om bord. Videre bør karensperiode og støttesatser mv. samsvare med de forbedringer som nå innføres i det generelle permitteringsregelverket. 

Fiskebåt mener det er viktig at det kommer en rask avklaring. Vissheten om at mannskapenes økonomiske interesser ivaretas er viktig for å sikre at smittetiltakene etterleves og respekteres.