Brevet er et svar på en rapport fra Nofima, der det foreslås at det utredes endringer i pliktsystemet. Rapporten er utarbeidet på bestilling fra ni berørte kommuner, samt fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark.

 

Les hele brevet her

 

Ifølge Fiskebåt vil endringene som foreslås kunne få svært uheldige konsekvenser for beskatningen av kysttorsk, noe som igjen vil gjøre det vanskelig å få gjenninnført MSC-standarden for torsk som er fisket innenfor 12 nautiske mil fra land.

 

Mangelfull konsekvensutredning

I brevet viser Fiskebåt til at forslagene vil ha langt flere negative følger enn det som kommer fram i Nofima-rapporten. Konsekvensutredningen er mangelfull på flere punkter.

- Forslagene om å opprette en ferskfiskordning og en ny prismekanisme handler grunnleggende om å flytte lønnsomhet fra flåteleddet til deler av norsk fiskeindustri. En slik tilnærming er i strid med grunnleggende økonomisk teori om optimalisering av verdiskapingen. I tillegg reiser forslagene en rekke problemstillinger knyttet til konkurranseforhold både på sjø og land, heter det i brevet fra Fiskebåt. 

 

Mange utredninger

Nofima-rapporten føyer seg inn i en etter hvert lang rekke av utredninger av pliktene. Fra de siste årene kan nevnes NOU 2014:16, Meld. St. 10 (2014-2015), Pliktkommisjonens rapport av 12. oktober 2016 og Meld. St. 20 (2016-2017). Fellesnevneren for utredningene har vært at pliktene bør avvikles mot en form for kompensasjon.

- Fiskebåt konstaterer at hovedårsaken til at kun en begrenset del av fangsten omsettes via pliktsystemet er sesongmønsteret i torskefisket og at norsk foredlingsindustri ikke er  konkurransedyktig på fryst råstoff. For å løse dette foreslås det å stimulere til ferske landinger via en ferskfiskordning for plikttrålerne, en ny prismekanisme som sikrer lavere pris, og økt fleksibilitet i bearbeidingsplikten. Konkurransevridningen som vil oppstå i industrien drøftes ikke, og forslagene reiser mange viktige spørsmål som står helt ubesvart, og som vil føre til en rekke negative konsekvenser, skriver Fiskebåt.

Forslagene vil også slå uheldig ut i forhold til mannskap og rekruttering.

- Forslagene vil føre til store inntektstap for opp mot 800 mannskap på plikttrålerne. Dette vil igjen føre til at det blir mindre attraktivt å jobbe på disse fartøyene og dermed vanskeligere å rekruttere kvalifisert mannskap, skriver Fiskebåt.