Gjennom avtalen med EU forplikter Norge seg til å kutte klimagasser i fiskeflåten med 40% fra 2005 til 2030. Resultater fra prosjekt «Oppdatering av klimaveikart for fiskeflåten» viser at CO2-utslippene fra fiskeflåten ble redusert fra årtusenskiftet, mens at de siden 2014 har steget igjen etter å ha vært nokså stabilt i en periode fra 2007-2014. I flg. SSB var CO2-utslippet fra fiskeflåten 878 000 tonn i 2020. Dette utgjør knappe to prosent av norske klimagassutslipp.

Økningen i utslipp av CO2 fra fiskeflåten kan skyldes flere forhold. En trend ved nybygging i både kyst- og havfiskeflåten er at nye fartøy blir større enn det fartøyet som skal erstattes og det blir derfor installert større motorkraft. Dette er antageligvis den viktigste årsaken til at utslippene har økt og det er sannsynlig at utslippene på kort sikt vil fortsette å øke hvis det ikke blir tatt noen grep mens man venter på utvikling av moden teknologi for utnyttelse av fossilfrie energibærere, skriver FHF på sin hjemmeside.

 

Behov for mer dokumentasjon

I havfiskeflåten er det ikke mulig å oppnå nullutslipp på kort sikt, men det er behov for å dokumentere effekten av energisparende teknologier. I det oppdaterte klimaveikartet er hovedkonklusjonen at en omlegging fra en CO2 -avgift med en kompensasjonsordning til et krav om innblanding av biodrivstoff med en varig kompensasjonsordning vil være et treffsikkert klimatiltak. Det vil både gi en direkte klimaeffekt og gi næringen et langsiktig prissignal om å prioritere energieffektivitet. Det vil også senke terskelen for når nullutslippsteknologi blir lønnsomt. Med et innblandingskrav tilsvarende en CO2 -avgift på 2000 kroner per tonn CO2 vil fiskeflåten redusere sitt CO2 -utslipp med minst 38 prosent i 2030, ifølge beregningene i prosjektet. Som følge av resultatene i dette prosjektet så har myndighetene nå vedtatt å endre kompensasjonsordningen til ikke å gjelde bunkring i utlandet.

Les: Fiskere får ikke lenger kompensasjon for bunkring i utlandet - regjeringen.no

 

Ny utlysning

For å kunne møte klimakravene er det viktig å ytterligere få kartlagt hvilke tiltak som vil ha størst potensiale for den havgående flåten. Derfor har FHF nå lyst ut inntil 5 mill NOK til utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO2-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang (2050) sikt.

Les hele utlysningen her