Det ble bestemt i statsråd i dag, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Fra før har statsråden ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den marine forsknings- og innovasjonspolitikken.

– Norge er en stor havnasjon. Vi forvalter havområder som er seks til syv ganger større enn vårt eget landområde, og som vil gi viktige inntekter, arbeidsplasser og muligheter i årene som kommer. Regjeringen har store ambisjoner for havet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

 

Verdens nest største eksportør

Bjørnar Skjæran viser på sin side til at Norge er en av verdens største skipsfartsnasjoner og verdens nest største eksportør av fisk og sjømat.

- Den norske velferdsstaten er i svært stor grad bygd på inntekter fra havet. Vi skal forvalte og utnytte ressursene i havet på en måte som skaper flere trygge helårsarbeidsplasser og bidrar til større verdiskaping både lokalt og nasjonalt. Regjeringen har satt seg et mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030, da er vi avhengig av å lykkes med å utvikle eksisterende og nye næringer i havet. Jeg kjenner både på et stort alvor og stor glede over å ha fått ansvar for så viktige fremtidsnæringer, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

 

Får også ansvaret for kystforvaltning

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran overtar ansvaret for kystforvaltningen. Dette inkluderer sjøtransport, havner og farleder, godsoverføring til sjø, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Ansvaret for etatsstyringen av Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø overføres også til fiskeri- og havministeren. Dette har til nå vært samferdselsministerens ansvar.

Overføringen innebærer at styringen av Kyst- og miljøavdelingen flyttes fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet, med unntak av de delene av avdelingen som har ansvaret for koordineringen av Samferdselsdepartementets arbeid med miljø- og klimaspørsmål.

Ansvaret overføres allerede nå, men det tas sikte på at endringene i departementsstrukturen formelt blir gjennomført med virkning fra 1. januar 2022.

 

Ansvaret for maritim politikk

- De havbaserte næringene har et enormt potensial. Det ventes særlig sterk vekst innen oppdrett, fiskeforedling, havvind, og maritim næring. Jeg vil sørge for god sameksistens mellom de ulike havnæringene. Vi har sagt i plattformen at vi blant annet skal utarbeide næringsplaner for Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

Fiskeri- og havminister Skjæran overtar også ansvaret for regjeringens politikk for maritime næringer, skipsfart, verft, og maritime utstyrs- og tjenesteleverandører.

Overføring av ansvaret innebærer at fiskeri- og havministeren overtar ansvaret for sjøsikkerhet, etatsstyringsansvaret for Sjøfartsdirektoratet, arbeidet med sjøfartslovgivning i IMO, ILO og EU, samt nasjonalt regelverk på området.

- Norges fremste fortrinn er kunnskapsrike mennesker, fra kystfiskere og sjøfolk til oljeingeniører, fra havforskere til oppdrettere. Vi har fremragende akademiske miljøer i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Oslo og flere andre norske byer. Regjeringen har en ambisjon om at Norge skal bli et globalt kunnskapsnav på hav, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

Fiskeri- og havministeren får også ansvaret for den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken. Ansvaret for prosjektet Ocean Space Centre flyttes fra næringsministeren til fiskeri- og havministeren.

Fiskeri- og havministeren skal også koordinere arbeidet med regjeringens satsing på grønn skipsfart.