Over tid har fangst per fisker økt betydelig. I 2021 bidro hver fisker i gjennomsnitt til å ta på land 222 tonn. Det var litt mindre enn året før, men over tid har fangst per fisker økt betydelig. Det er i dag mer enn 100 000 færre fiskere enn i 1946, og det fanges årlig om lag 1 million tonn mindre fisk enn i toppåret 1977. Dette viser tall fra Fiskeridirektoratet.

Gjennomsnittlig fangst per fisker er en indikator på produktivitetsutviklingen i flåteleddet, og i denne lenken kan du i figuren se tre ulike tidsbolker.

 

Mer automatisering

I omtalen hos Fiskeridirektoratet vises det til at det i fram til 1960-tallet var mange fiskere og mye manuelt arbeid. Fangst per fisker var begrenset. I de neste tiårene førte teknologisk utvikling til at fangstkapasiteten økte betydelig. Samtidig var ikke fiskeriene regulert i samme omfang som i dag, og i perioder ble det fisket mer av enkelte fiskeslag enn det burde. 

 

Bedre ressursforvaltning

I 1990 var fangst per fisker knapt 58 tonn, noe som var lavere enn ved inngangen til 1970-tallet. Fra slutten av 1990-tallet og fremover har totalfangsten kunne holdes relativt stabilt på et bærekraftig, høyt nivå. Gode naturgitte oppvekstsvilkår for viktige bestander i kombinasjon med en mer effektiv ressursforvaltning bør kunne tilskrives æren for dette.