denne lenken er det en god oversikt over det nye.

 

De siste dagene har det blant annet blitt vedtatt følgende nye krav:  

Med virkning fra 17. mars ble det innført krav om at tilreisende som har vært på unødvendige reiser til utlandet skal tilbringe karantenen på karantenehotell. Detaljene i dette kravet er justert med virkning fra sist midnatt. 

Fra 1. april har de som venter på testsvar etter innreise plikt til å vente på teststasjonen ved grensen til prøveresultatet foreligger. 

Fra 1. april må også norske statsborgere fremvise koronatest tatt før ankomst til Norge. 

Med virkning fra sist midnatt er det innført nasjonale regler om såkalt ventekarantene, altså karantene for personer som deler bolig med en person som er i smittekarantene.

 

De endringene som har størst betydning for sjøfarten er følgende: 

Med virkning fra sist midnatt er unntaket fra karanteneplikt for sjøfolk i § 6 h) endret. Hovedregelen er fortsatt at tilreisende som skal arbeide ombord i fartøy som ligger i norsk havn skal ha karantene både i arbeidstiden og på fritiden inntil det er gjennomført to tester, hvor den siste må være tatt med PCR-prøve tidligst tre døgn etter ankomst. Etter dette får den tilreisende unntak fra karantene i arbeidstiden, ikke fritiden.

Det nye nå er at den tilreisende i tillegg må teste seg på døgn syv etter ankomst med PCR-test. I stedet for PCR-test på døgn syv kan det tas en hurtigtest på dag åtte. Dersom testresultatet er negativt, bortfaller plikten til innreisekarantene både på fritiden og i arbeidstiden. Dersom slik testing ikke kan gjennomføres, for eksempel som følge av at fartøyet på havet, vil kravet til innreisekarantene på fritiden gjelde som før (til dag 10). 

Det er fortsatt slik at mannskap på visse vilkår kan gå om bord og få unntak fra karantene i arbeidstiden (ikke fritiden) allerede etter én negativt test som tas ved ankomst, men unntaket er justert og lyder nå slik: 

«Kravet i første ledd bokstav b og tredje ledd gjelder ikke for arbeidstaker i transitt i Norge på vei til fartøy som skal forlate norsk havn innen tre døgn etter arbeidstakerens ankomst til Norge og oppholde seg utenfor norsk sjøterritorium i minst 10 døgn.»

 
Reglene endres svært ofte og vi anbefaler alle om å følge kontinuerlig med på nettsiden ovenfor. 
 
Oppdatert Covid19-forskrift er tilgjengelig her.