Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i klagesakene om utsatt frist for idriftsettelse for Kvinesheia, Remmafjellet og Havsul I vindkraftverk. Departementet opprettholder NVEs vedtak om å ikke gi utsatt frist for idriftsettelse for Kvinesheia og Remmafjellet vindkraftverk. Departementet omgjør NVEs vedtak om å gi Havsul I vindkraftverk utsatt frist for idriftsettelse, skriver departementet i en pressemelding.

Vedtakene  er i tråd med Stortingets anmodningsvedtak om å ikke gi forlenget frist for idriftsettelse av vindkraftverk utover 31. desember 2021 og energimeldingen fra 2016, hvor det ble varslet en innstramming i praksisen med forlengelse av konsesjoner etter utløpet av fristen for å delta i elsertifikatmarkedet

 

Les Fiskebåt sin klage på NVE-vedtaket

 

Havsul I 

NVE ga i 2008 Havsul I AS konsesjon til å bygge og drive Havsul I vindkraftverk med en installert effekt på 350 MW utenfor Møre-kysten. Olje- og energidepartementet opprettholdt vedtaket i 2009. Etter søknad fra Havsul I AS, innvilget NVE fristutsettelse til 2025. Dette vedtaket ble påklaget av flere interesseorganisasjoner.

Olje- og energidepartementet har foretatt en inngående vurdering av om det skal innvilges fristutsettelse for Havsul I vindkraftverk.

Departementet har lagt vekt på at både den opprinnelige konsesjonen og konsekvensutredningen er gamle og trenger oppdateringer, og at konsesjonæren trolig trenger ytterligere fristutsettelser og konsesjonsendringer utover det som ble søkt om før prosjektet eventuelt kunne realiseres.

 

Les vedtakene her:

Havsul I vindkraftverk


Remma fjellet vindkraftverk

Kvinesheia vindkraftverk