Fiskeflåten har i mange år hatt redusert sats for CO2-avgiften, men fra 1. januar 2020 ble det innført full CO2-avgift for fiskeflåten. Til tross for at nye fiskebåter har tatt i bruk det siste innen miljøteknologi, er det vanskelig å finne alternative drivstoff for store deler av fiskeflåten. Fiskebåt har derfor hele tiden vist til at en økt avgift ikke vil ha noen effekt med tanke på raskere omlegging til mer klimavennlig flåte. Resultatet kan heller bli motsatt, fordi høyere avgift vil føre til reduksjon i inntjening, og dermed legge en demper på evnen til å investere i nye og mer miljøvennlige fartøy.

For å lette omstillingen er det innført en kompensasjonsordning for fiskeflåten. Nå er detaljene i ordningen klare.

 

Les forskriften her

 

Garantikassen for fiskere vil administrere ordningen, og det tas sikte på at de første utbetalingene vil skje i løpet av våren 2021, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

 

Deles inn i tre grupper

Kompensasjonsordningen deles inn i tre grupper, som vil bestå av henholdsvis kystflåten, havflåten og kystrekeflåten.

– Jeg tror løsningen med tre grupper vil gi gode incentiver til å drive mer klimavennlig.  De mest energieffektive i hver av de tre fartøygruppe har en god mulighet til å komme bedre ut enn med den gamle refusjonsordningen, sier Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeri- og sjømatminister.

 

Skal trappes ned

Kompensasjonsordningen innebærer en ny innretning ved at den ikke lenger knyttes til forbrukt drivstoff. Den vil i stedet være basert på nivået på fartøyets førstehåndsverdi i den gruppen fartøyet tilhører og da begrenset til verdien som stammer fra fangst tatt i nære farvann.

Det er foreslått en bevilgning på 255 millioner kroner for ordningen i 2021 som skal dekke kompensasjon for CO2-avgift innbetalt i 2020. Ordningen skal trappes ned med 51 millioner kroner årlig i en femårsperiode.