Fiskebåt skriver det i et brev til regjeringen ved Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Utfordringen for fiskeflåten er at det per i dag ikke finnes gode alternative energibærere til fossilt drivstoff, som kan sikre en rask og kraftig reduksjon av utslippene av klimagasser fra fiskeflåten.

 

Ordning som premierer

- Fiskebåt mener at ordningen med tilskudd som kompensasjon for økt CO2-avgift til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann er det sterkeste virkemidlet vi har i dag for å stimulere den grønne omstillingen i fiskeflåten. Ordningen premierer de rederiene som greier å kutte utslippene av klimagasser relativt mest i forhold til fangstverdien. Samtidig fører økte CO2-avgifter også til at det blir dyrere å forurense, og til at det blir mer lønnsomt for rederiene å redusere utslippene av CO2, skriver Fiskebåt i brevet.

 

Konkurranse

Det blir videre vist til at det fortsatt er bred politisk enighet om at det samlede avgifts- og skattetrykket ikke skal økes som følge av økt CO2-avgift. Det har også vært diskutert om CO2-avgiften skal kompenseres med å redusere andre skatter og avgifter som fiskeflåten betaler, men dette vil ikke være like treffsikkert som en økning av tilskuddet til kompensasjon. Fiskeflåten har et driftsmønster og en konkurransesituasjon som gir de en særskilt utfordring sammenlignet med mange andre maritime næringer når det gjelder å redusere klimagassutslippene.

- Fiskebåt har konkludert med at i dagens situasjon er en styrking av kompensasjonsordningen mest treffsikker for å redusere utslippene av klimagasser i fiskeflåten. Dette trenger imidlertid ikke være situasjonen om noen år. Det kan derfor være nødvendig å justere virkemiddelapparatet etter hvert som prisbildet for ulike energibærere endrer seg, og/eller nye teknologier blir modne for bruk i fiskeflåten, skriver Fiskebåt. 

 

Her kan du lese hele brevet.

 

Les også;

Fiskebåt ønsker klimaavtale om utslippskutt