Fiskebåt har de siste dagene fått mange henvendelser om økende utfordringer i førstehåndsomsetningen av en rekke fiskearter. Situasjonen er spesielt krevende i ferskfiskmarkedet, og det forventes at utfordringene er tiltakende, og at de vil forplante seg til flere anvendelser hvis smitteverntiltakene globalt blir langvarige. Det er bekymring over at dette vil føre til kraftig prisfall og avsetningsproblemer, både på første hånd og i sluttmarkedet, står det i brevet. 

 

Vurdert forskjellige tiltak

Fiskebåt har vurdert ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen, og mener at den mest nærliggende løsningen er å tillate økt kvotefleksibilitet på fartøynivå. Konkret mener Fiskebåt at det bør tillates 25 prosent kvotefleksibilitet på fartøynivå, slik at inntil 25 prosent av fartøyets garanterte kvoter kan overføres til 2021. En slik løsning vil fortsatt ivareta sikkerheten for matforsyningen. 

- For å gi fartøyene økt fleksibilitet bør det vurderes å gi adgang til å benytte både kvotefleksordningen og slumpfiskeordningen innenfor samme reguleringsår. Fiskebåt viser til at det allerede er innført adgang til 10 prosent kvotefleksibilitet på fartøynivå i pelagisk sektor, men forutsetter at en slik ordning også blir gjort gjeldende for reke- og torskesektoren, står det i brevet.

 

Uvirkelig situasjon

Fiskebåt anmoder norske myndigheter om å ta kontakt med relevante avtalepartnere for å legge til rette for en slik utvidelse av kvotefleksordningene. Fiskebåt vil understreke at Norge sammen med mange andre land befinner seg i en uvirkelig og vanskelig situasjon, og at det er viktig å legge forholdene til rette for å stabilisere markedene for omsetning av fisk. Det er ventet at markedene i flere av våre viktigste eksportland vil være i ubalanse i lang tid.