Denne uken ytrer Frank Emil Moen, marinbiolog og utviklingssjef i Norwegian Offshore Wind Cluster (NOWC), i sitt innlegg «Havvind kan sikre fremtidens fiske» i Fiskeribladet at norske fiskere bør slutte å bekymre seg for utbygging av havvind i Norge, men heller bør være bekymret for hva som skjer dersom vi ikke gjør det.

 

Hanna Bauge, juridisk rådgiver i Fiskebåt. Foto: CF Wesenberg.

 

Gjert Dingsør, ressursforsker i Fiskebåt. Foto: CF Wesenberg.

 

I stedet for å vise forståelse for fiskerinæringens bekymringer, velger NOWC å dra klimakortet overfor norske fiskere. Dette oppfattes som hersketeknikk, i et forsøk på å spille fiskerinæringen sjakk matt. 

 

Ikke hastverk i blinde

NOWC har rett i at klimaendringene kan få negative følger for fiskerinæringen. Fiskebåt mener allikevel at det må være mulig å satse fornybart uten å risikere at dette går på bekostning av etablerte, bærekraftige næringer i Norge. Men da kan vi ikke forhaste oss og satse i blinde. Haken er at det kan ta noe lenger tid enn det vindkraftnæringen ønsker. 

Det må også være anledning til å kjempe for fiskefeltene, gyteområdene og fiskerinæringen som helhet, uten at det betyr at vi undergraver klimautfordringene og behovet for å finne gode løsninger innen fornybar energi. Fiskebåt har aldri vært imot utbygging av havvind, men mener tre helt sentrale forutsetninger må legges til grunn:

 

  • Vindkraftanlegg må ikke etableres i fiskefelt og gyteområder.
  • Det må bevilges midler og gjennomføres relevant forskning på utbyggingens konsekvenser for bestandenes vandringsmønster, gyteatferd og reproduksjonsevne og miljøet for øvrig.
  • Det må utarbeides en samlet arealplan i norske havområder for å sikre en god sameksistens mellom etablerte og nye havnæringer.

 

Dette mener vi er saklig begrunnede forventninger. Det er også noe som bør la seg gjennomføre, dersom vi i det hele tatt skal snakke om sameksistens. 

 

Trodde på sameksistens

For vi må ikke være historieløse i denne debatten. I saken om Hywind Tampen gikk fiskerinæringen inn i noe vi trodde var dialog og sameksistens. Den feilen gjør vi ikke igjen. Fiskerinæringens konstruktive forslag til justering ble ikke hensyntatt. 

I Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord er det også mulig å etablere vindkraftanlegg i sameksistens med fiskerinæringen. Norske myndigheter og vindkraftnæring lover godt fremtidig samarbeid til havs, og sier de har lært av Hywind Tampen. Vi aksepterer derfor ingenting annet enn at det tas hensyn til fiskerinæringen og bestandene i disse områdene. Realiteten gjenstår å se. 

 

Ikke sammenlignbart

Vi er kjent med at det finnes studier som konkluderer med at havvind har liten negativ påvirkning på det marine liv. Felles for disse er at de er gjennomført på grunne, relativt kystnære vindkraftanlegg. De fysiske forhold og økosystemene er forskjellige fra de områdene det er snakk om å bygge ut i norske farvann. Konklusjonene er derfor ikke nødvendigvis overførbare til dypere områder eller til flytende vindkraftanlegg.

Fiskebåt støtter seg til Havforskningsinstituttet når de sier at vi ikke har nok kunnskap til å konkludere om de samlede effektene på bestandene er positive eller negative. Havforskningsinstituttet mener derfor det haster å få på plass en helhetlig forskningssatsing på området før det satses storstilt på havvind i Norge. Dette er noe helt annet enn det bildet som NOWC skisserer. 

Det er vel kjent i forskningsmiljøene at det mangler studier over tid når det gjelder effekten av havvindparker på kommersielle fiskebestander. Det er heller ikke gjennomført studier som er direkte overførbare til de store offshore vindparkene som nå er under planlegging i norske havområder.

 

Haster med storskalastudium

Havforskningsinstituttet skriver i sin kronikk til Fiskeribladet «Miljøpåvirkning fra havvind: Hva vet vi, og hva tenger vi å vite?» at storskala feltforsøk er nødvendig, men at det koster, og at de ikke kan stå for denne forskningen alene. Utbyggingen av Hywind Tampen skal starte allerede når i vår. Innholdet i forskningsstudien er klar, men det haster å få på plass midler til å gjennomføre en studie av slik skala. Fiskebåt har etterspurt midler og bedt om en prioritering fra norske myndigheter. La oss håpe at vi blir hørt.

NOWC mener det haster med lagspill. Det er Fiskebåt enig i. Men lagspillet handler ikke bare om å legge til rette for havvindnæringen, i håp om å kunne redusere klimautslippene. Lagspillet må også handle om å ivareta fiskebestandene og miljøet vårt på beste måte, og sørge for at nyetableringen ikke fortrenger et av landets eldste og stolteste næringer; nemlig fiskerinæringen.